برچسب ها بـ ‘جرات’

تکه های ناب 31

چهار شنبه, 12 دسامبر, 2018

آری، برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود، قدرت و جرأت لازم است، هر ماهی مرده‌ای می‌تواند همسو با جریان آب حرکت کند.

ساموئل اسمایلز(منسوب)

تکه های ناب 20

چهار شنبه, 19 سپتامبر, 2018

کسی که مدعی ست هیچ اشتباهی انجام نداده ، به این خاطر است که جرات پای گذاردن در یک راه تازه را نداشته است.

آلبرت انشتین

راننده و گدا…….

شنبه, 21 سپتامبر, 2013

دختر بچه،دائما به شیشه می زد و از مسافری که جلو نشسته بود درخواست کمک می کرد.

دائما می گفت:عمو یه کمکی به من بکن.من نهار نخوردم!

مرد مسافر از راننده پرسید:آقا کرایه من تا مقصد چقدر می شه؟

راننده گفت:هزار تومن.چطور مگه؟

مسافر بدون اینکه جوابی بده ،پولی از جیب پیراهنش بیرون کشید و شمرد.چهار هزار و پانصد تومان بود.هزار تومان به راننده داد و بقیه را به دخترک گدا.

چراغ سبز شد و راه افتادیم.راننده که لبخند تلخی به لب داشت با درد گفت:امروز شما به من ثابت کردی که درآمد گدایی ،سه و نیم برابر مسافر کشیه؟!

مسافر با دستپاچگی گفت:آخه خیلی دلم براش سوخت آقا.

و من می خواستم بگویم:دل همه باید به حال آدمی چون تو بسوزه که اینطور گدایی و تنبلی رو ترویج می کنی.در اطرافت آدم محتاج واقعی نمی شناسی؟

اما جرئت نکردم که بگویم!

جواب بده!

یکشنبه, 16 اکتبر, 2011

جواب سلام را با علیک بده

جواب کینه را با گذشت

جواب بی مهری را با محبت

جواب ترس را با جرات

جواب دروغ را با راستی

جواب دشمنی را با دوستی

جواب دوستی را به زیبایی

جواب توهم را به روشنی

جواب خشم را به صبوری

جواب سرد را به گرمی

جواب نامردی را با مردانگی

جواب همدلی را با رازداری

جواب پشتکار را با تشویق

جواب اعتماد را با بی ریایی

جواب بی تفاوتی را با التفات

جواب یکرنگی را با اطمینان

جواب مسئولیت را با وجدان

جواب حسادت را با اغماض

جواب خواهش را بی غرور

جواب دورنگی را با خلوص

جواب بی ادب را با سکوت

جواب نگاه مهربان را با لبخند

جواب لبخند را با خنده

جواب دلمرده را با امید

جواب منتظر را با نوید

جواب گناه را با بخشش

و جواب عشق،چیست جز عشق؟