برچسب ها بـ ‘تولید ناخالص ملی’

دیکتاتوری قیمت ها 3

سه شنبه, 21 جولای, 2015

در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎري ﯾﺎ ﺑﻪ ارزش اﺳﻤﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﻞ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺻﻔﺮﻫﺎ در ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳـﺖ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ، اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﯽ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺒﺴﺎط ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻧـﻮآوري و ﺑﻬـﺮه وري ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺳﻮي دﯾﮕﺮ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﻓﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﻏﺎزﯾﻦ اﯾـﻦ ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ درﺑﻘﯿـﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮك ﻋﺎدت ﻣﺨﺮب اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﻮﺗﻮر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻗﺘﺼﺎد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ ﺳـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻧﯿﺎزاﺳﺘﻘﺮارﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﻗﻄﻊ راه ﺗﻨﻔﺲ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر روي ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ، اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و قرار است ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮآوري، اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ، اﻧﺼﺮاف دﻫﯿﺪ .ﻣﺮاد از دوﻟﺖ اﻧﺪازه، دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ “ﻧﯿﺮوي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ” ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﺻﺎﻟﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫـﺎ با درآﻣﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ . دوﻟـﺖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از درآﻣﺪش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻮلِ ﻣﻠﯽ و “ﻧﯿﺮوي ﻣﺮدم” اﺧﻼل ﮐﻨﺪ ، و از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮي ﭘﻮل از “ارزش” ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد

اهمیت نظام آموزشی

شنبه, 9 می, 2015

تیمی از سوی”سازمان همکاری اقتصادی و توسعه “اخیرا مطالعه ای کوچک اما جالب انجام داده و رابطه بین عملکرد افراد در تست هایی به نام “برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان”(که هر دو سال مهارت های ریاضی،علوم و درک خواندن افراد 15 ساله را در 65 کشور امتحان می کند)و درآمد کلی منابع طبیعی یا تولید ناخالص ملی را برای هر کشور شرکت کننده مورد بررسی قرار داده است.نتایج به شرح زیر بودند:
– رابطه ای فوق العاده منفی بین پولی که کشورها از فروش منابع طبیعی خود به دست می آورند،با دانش و مهارت جمعیت دبیرستانی اش وجود دارد.
– دانش آموزان کشورهای سنگاپور،فنلاند،کره جنوبی،هنگ کنگ و ژاپن با وجود بهره اندک از منابع طبیعی،نمرات بالایی دارند در حالی که با دارا بودن بیشترین درآمدهای نفتی،دانش آموزان قطر و قزاقستان کمترین نمرات را به دست آوردند.
-کانادا،استرالیا و نروژ ،کشورهایی که دارای منابع طبیعی زیادی هستند،نمرات خوبی کسب کردند که این به خاطر اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی های سنجیده شده و عاقلانه ای بود که این کشورها در قبال ذخیره کردن و سرمایه گذاری درآمدهای منابع طبیعی خود داشتند.
در پایان این گزارش ،چنین نتیجه گیری کرده بودند که:
اگر واقعا می خواهید بدانید که یک کشور در قرن 21 چگونه عمل خواهد کرد،منابع و معادن طلای آن را به حساب نیاورید،بلکه معلم های تاثیر گذارش را،والدین آگاه و دانش آموزان متعهدش را مدنظر قرار دهید.
وقتی منابع ندارید،مبتکر می شوید.
در اقتصادهای قرن بیست و یکم،دانش و مهارت تبدیل به پول رایج جهانی شده است.
چیزی که شما را همواره به سمت جلو می راند و باعث پیشرفت شما می شود،چیزی است که خودتان آن را ساخته اید.