برچسب ها بـ ‘تورم’

قیمت واقعی ارز

شنبه, 11 آگوست, 2018

فرض را بر این گذاشته ام که عمده ترین نیازهای مردم در سبد کالای مصرفی و اهمیت آنها به شرح اقلام جدول زیر می باشند و مقایسه ای بین قیمت آنها در سال 1397 نسبت به سال 1357 را انجام داده ام:
سبد کالای مردم ایران
نام کالا     واحد     قیمت سال 1357     قیمت امروز        نسبت دو قیمت      وزن کالا در زندگی
گوشت     کیلو                   70            500000                 7000                      20%
نان          عدد                   10             20000                  2000                       25%
برنج         کیلو                   50            100000                 2000                       10%
میوه         کیلو                   30            30000                  1000                         5%
بنزین         لیتر                   10            10000                  1000                         5%
مسکن    متر مربع            50000       100000000              2000                        25%
پوشاک      ** –                2000         10000000               5000                         5%
حوزه سلامت*** –              100            400000                4000                         5%
____________________________________________________________________
* قیمت ها به ریال می باشند.
** قیمت یک دست کت و شلوار
*** بر اساس حق ویزیت پزشکان

متوسط رشد قیمت ها از سال 57 تا کنون: 3150 برابر
قیمت دلار در سال 57: 70 ریال
پس قیمت واقعی امروز دلار: 70 *3150 = 220500 ریال!

بر اساس محاسبات من،متوسط رشد حقوق دریافتی کارمندان هم از سال 57 تا کنون 3000 برابر می باشد. پس در اینصورت قیمت واقعی دلار بر اساس قدرت خرید مردم : 3000 * 70 = 210000 ریال می باشد!
این بدین معنی است که با این روش قیمت دلار می تواند تا حدود 21000 تومان هم رشد کند!

از طرف دیگر اگر بخواهیم بر مبنای نرخ تورم سالانه ریال محاسبات خود را انجام دهیم،می بینیم که متوسط نرخ تورم ریالی در 40 سال گذشته نزدیک به 20 درصد بوده است، از طرف دیگر نرخ تورم بین المللی هم وجود دارد که اگر مابه التفاوت این دو با مبدا 70 ریال برای هر دلار در سال 57 محاسبه بکنیم، به محدوده قیمت هر دلار به نزدیک 6000 تومان می رسیم.
البته اینها در حالی است که:
– درآمد سرانه ارزی امروز با سال 57 با توجه به افزایش جمعیت،کمتر هم شده است و این خود یک عامل بالابرنده ارزش پول خارجی می تواند باشد.
– نیاز کل صنعت ایران به ارز از سال 57 هم بیشتر شده است و این هم خود می تواند عامل ارزش قیمت پول خارجی باشد.
– مطلب فوق و اختلاف دو مبلغ 21000 تومان و 6000 تومان بیانگر این است که وابستگی اقلام معیشتی مردم ایران به دلار،خوشبختانه خیلی کم است و شوک های ارزی موجود در جامعه که هر یکی دوسال ایجاد می شوند بیشتر ریشه سیاسی (داخلی و بین المللی) و روانی وهیجانی دارند که درصورت وجود یک مدیریت سیاسی و حکومتی مدبر،می توان از به وجود آمدنشان جلوگیری نمود.
– یا در صورتی که خدای ناکرده وجود سوئ تدبیر را بپذیریم،شوک های قیمتی دلار را می توان ترفندهای حکومت برای جبران کسری درآمدهای خود دانست،در حالی که با جلوگیری ازفسادهای مختلف مالی موجود در جامعه و اصلاح قوانین در راستای حمایت واقعی از تولید داخلی، به هیچ وجه نیازی به این حرکات نمی باشد.
لطفا اعلام نظر فرمایید.

خرید و فروش دیجیتالی 2

سه شنبه, 16 فوریه, 2016

ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه يِ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اي از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪارا آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ “دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ” وارد ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز درﻫﻤﺮﯾﺨﺘﮕﯽ در ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﻀﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﺳﭙﻬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻤﻮدي و ﺳﺘﺮوﻧﯽ راﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ يِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از یازده هزار و پانصد برابر شده اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ﺑﯿﺶ از درﺻﺪ بیست و شش درصد بوده است.در حالی که در همین دوره زمانی تولید ﻣﻠﯽ از ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺪاري ﻓﻘﻂ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﮐﻤﺘﺮ از سه درصد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺮان در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن از ﺷﮑﺎف ﻋﻤﯿﻖ، ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻮرم دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 1358 تا 1391 حجم نقدینگی در اقتصاد ایران یکهزار و پانصد و سه برابر شده است که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی(تورم) در همین زمان تقریبا سیصد و چهل و هشت برابر شده است.
بنابراین رشد نقدینگی با متوسط رشد بیست و شش درصد و رشد اقتصاد ملی با متوسط رشد دو و هفت دهم درصد و نیز متوسط رشد نرخ تورم بیست درصد در بازه زمانی نزدیک به چهار دهه گذشته ،امکان انجام معاملات سیاه را در اقتصاد رقم زده است.

ایران و ایرانی 91

چهار شنبه, 16 سپتامبر, 2015

گروهی هستند که علاقه‌مندند نرخ تورم اصلاً تغییر نکند، بعضی‌ها هستند که تورم به نفع‌شان است، بعضی‌ها هستند که می‌خواهند بازارهای سرمایه را محدودتر نگه دارند، بعضی‌ها می‌خواهند بازارهای سرمایه را باز کنند، برخی می‌خواهند از طریق مستغلات به ثروت برسند، برخی دیگر می‌خواهند از طریق تولید به ثروت برسند. به قدری گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی و بعضاً مدنی و حتی سیاسی در کشورها زیاد شده‌اند که لیدرشیپ باید بتواند همه منافع را در نظر گرفته و بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرد و پیوستگی داشته باشد. به این معنا حکمرانی در دنیا بسیار کار مشکلی شده است امروز به این دلیل که جهان دیجیتالی شده است، حکومت‌ها مجبورند با شفافیت بیشتری تصمیم بگیرند و مصالح و منافع بسیاری از جریان‌ها و گروه‌ها را مد نظر قرار دهند.

در این جهان با گردش آزاد اطلاعات، تصمیم‌گیری‌های غلط خودش را راحت‌تر نشان می‌دهد، ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم هنوز 60 درصد مردم دنیا آنلاین نیستند ولی الان 2.5 میلیارد موبایل هوشمند در دنیا مصرف می‌شود که دو سال دیگر یعنی تا آخر سال 2016، این تعداد به 4.6 میلیارد موبایل هوشمند خواهد رسید و این اهمیت آی‌تی و خدمات را در سال‌های 2015 و 2016 نشان می‌دهد که حکمرانی خوب و بد خودش را خیلی سریع در گوشی‌های موبایل نشان می‌دهد. همه در معرض این فضا قرار می‌گیرند و حتی حکومت‌های بسته‌ای مانند کره شمالی یا بعضی از حکومت‌هایی که در منطقه خاورمیانه هستند هم با گردش آزاد اطلاعات و دنیای دیجیتال مواجه خواهند شد که نشان‌دهنده این است که لیدرشیپ خیلی حساس‌تر و دقیق‌تر شده و نیاز به مواد خام پیچیده دارد. لیدرشیپ در گذشته بیشتر مبتنی بر جنبه‌های روحیه‌ای رهبران بود اما امروز به شدت با بینش و مواد خام، مشورت و به خصوص اجماع‌سازی روبه‌رو می‌شود.

شما ببینید ژنرال دوگل در فرانسه دهه 60 میلادی با چه روحیاتی تصمیم می‌گرفت و چه تلقی‌ای از فرانسه داشت و بیوگرافی‌هایی که در رابطه با او نوشته شده می‌گویند که در دفتر کارش یک تلفن داشت که کسی جرات نداشت به آن زنگ بزند و آن تلفن هیچ وقت زنگ نخورد، این به خاطر ابهتی بود که دوگل داشت و می‌گفتند حتماً هر تصمیمی می‌گیرد به نفع منافع ملی فرانسه است. اما امروز آقای فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه برای اینکه بتواند نیم درصد نرخ رشد اقتصادی به وجود بیاورد، چقدر باید با صنایع و جریانات مختلف اجتماعی و اقتصادی و اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی مشورت کند تا بتواند به جمع‌بندی برسد. البته هرچقدر که اقتصادها مستقل از دخالت دولت باشند نقش تعیین‌کنندگی لیدرشیپ کمتر می‌شود.

آزاد سازی قیمتها(1)

شنبه, 12 می, 2012

 

گرانی بیداد می کند.

صدای همه درآمده است و تازه پیش بینی ها می گویند با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تا نزدیک چهل درصد دیگر رشد قیمت خواهیم داشت.

در این مورد شاید بیان مطالب زیر مرهمی بر دلها باشد:

– در طول زمان و بر اساس علم و تجربه ثابت شده که هر نوع کنترلی ،جز آزاد سازی قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا و رقابت،اقتصاد جامعه را بیمار و باعث سود جویی سوئ استفاده کنندگان می گردد و فقیران هرروز فقیر تر و رانت خواران هرروز ثروتمند تر می شوند.انجام این اصلاحات اقتصادی یک ضرورت بوده است.

– این کار معمولا در چند سال اول همراه با تورم و فشار سنگین گرانی همراه است اما عاقبتی خیر برای مردم و کشور خواهد داشت.

– همیشه این بحث وجود داشته که اول درآمد های مردم را زیاد کنیم و بعد قیمت ها را آزاد نماییم یا بالعکس؟

نظر شما چیست؟