برچسب ها بـ ‘تبلور’

نقد و تحلیل جباریت 51

یکشنبه, 23 آگوست, 2020

اما پرسش مهم همچنان بي پاسخ مانده است، چرا انسان ها نعمت زيبا و خدادادي آزادي را (كه همواره آن را ستايش و تحسين مي كنند) با قيمت بسيار نازلي در معرض فروش گذاشته و به راحتي آن را به ديگران واگذار مي كنند؟
از آن جايي كه آزادي تجلّي و تبلّور روابط و كنش هاي اجتماعي است بررسي در ذات و ابعاد آن وظيفة ما نيست . ولي مشاهدات روان شناختي اين نكته را تأييد مي كنند، با آن كه آزادي كم و بيش به صورت هاي مختلفي درجامعه وجود داشته است اما هنوز به طور كامل نهادينه نشده و به طورگسترده و همه جانبه استقرار نيافته است . اگر گفتة كانت را نقد كنيم كه آزادي فرد را در گرو آزادي همگان مي داند، آن وقت به سادگي مي توان فهميد كه چرا آزادي تا به حال به عنو ان كنش هاي اجتماعي و مناسباتي واقعي و گسترده ظاهر نشده است.
اين نكته به خوبي روشن است كه آزاد ي هاي مختلف، با وجود تنوع واشكال گوناگونش هنوز هم در مجموع كمتر از آزادي همگان است . بنابراين شايد هم زياد به خطا نرفته باشيم اگر به اين پرسش كه چرا انسان به راحتي آزاد ي هاي گوناگونش را از دست مي دهد، چنين پاسخ دهيم كه اين آزادي ها در مجموع ناچيزند و شرايط خاصي، فرد حاضر مي شود كه براي رسيدن به معجزه (يعني آزادي كامل تمامي مردم ) آن را فدا كند، اما در اين فرآيند فرد گول مي خورد. چرا كه اصلاً در اين راه معجزه اي وجود ندارد.

عشق یعنی چه؟

دوشنبه, 18 فوریه, 2019

عشق يعني درد و محنت در درون

عشق يعني يك تبلور يك سرود

عشق يعني قطره و دريا شدن

عشق يعني يك شقايق غرق خون

عشق يعني زاهد اما بت پرست

عشق يعني همچو من شيدا شدن

عشق يعني همچو يوسف قعر چاه

عشق يعني بيستون كندن بدست

عشق يعني آب بر آذر زدن

عشق يعني چون محمد پا به راه

عشق يعني عالمي راز و نياز

عشق يعني با پرستو پرزدن

عشق يعني رسم دل بر هم زدن

عشق يعني يك تيمم يك نماز

عشق يعني سر به دار آويختن

عشق يعني اشك حسرت ريختن

عشق يعني شب نخفتن تا سحر

عشق يعني سجده ها با چشم تر

عشق يعني مستي و ديوانگى

عشق يعني خون لاله بر چمن

عشق يعني شعله بر خرمن زدن

عشق يعني آتشي افروخته

عشق يعني با گلي گفتن سخن

عشق يعني معني رنگين كمان

عشق يعني شاعري دلسوخته

عشق يعني قطره و دريا شدن

عشق يعني سوز ني آه شبان

عشق يعني لحظه هاي التهاب

عشق يعني لحطه هاي ناب ناب

عشق يعني ديده بر در دوختن

عشق يعني در فراقش سوختن

عشق يعني انتظار و انتظار

عشق يعني هر چه بيني عكس يار

عشق يعني سوختن يا ساختن

عشق يعني زندگي را باختن

عشق يعني در جهان رسوا شدن

عشق يعني مست و بي پروا شدن

عشق يعني با جهان بيگانگى

ماجرای پایان ناپذیر حافظ 25

سه شنبه, 15 مارس, 2016

راز حافظ در چیست؟
شاید نتوان پاسخی که از هرجهت قانع کننده باشد برای این سوال یافت،زیرا در هر اثر بزرگ،لطیفه ای هست که از حد تفسیر و بیان درمی گذرد و این همان است که خود حافظ آن را”آن” نامیده،لیکن می توان کوشید و عناصر اصلی ای که کلام را جاویدان و همگان پسند کرده،بازشناخت و جداجدا مورد بحث قرار داد.این عناصر را به دو دسته صوری و معنوی تقسیم می کنیم:
-از حیث صورت اشعار حافظ هم از نظر کلمه و ترکیب کلمه ها و هم از نظر آهنگ و همچنین از نظر اندام غزل و ترکیب ابیات و طرز بیان از حد اعلای پختگی و زیبایی برخوردارند و می توان آنها را در حد اعجاز دانست.
-از حیث معنی هم در زمینه هایی همچون روش خاص بینش و ادراک،حدت وجود(عطش جذب حیات) و مضمون هم فوق العاده اند.
گذشته از اینها،شعر حافظ عصاره تاریخ و تمدن ایران است،همچون الماس که با گذشت زمان بر اثر تبلور ذغال به وجود می آید،شعر او تبلوری است از مجموعه رنجها و شادیها و تجربه ها و دانشهای قوم ایرانی.