برچسب ها بـ ‘بینش’

نقد و تحلیل جباریت 23

یکشنبه, 22 دسامبر, 2019

نبود بينش و جسارت و شهامت در مردم زمينه و بستر مهم پيدايش و استقرار نظام استبداد و خودكامگي محسوب
مي شود. فعالان و تلاشگراني كه در راه آگاهي دادن به مردم و تقويت ارادة آن ها كوشش مي كنند، بارها و بارها اين واقعيت را ناديده گرفته اند كه مردم از شور و ا شتياق آن ها به تغيير و دگرگوني فاصلة بسيار دارند . مي گويند اگر
آدمي چيزي نداشته باشد كه از دست بدهد، آنگاه در راه هدف نيز از جان مايه خواهد گذاشت . اما در اين خصوص اكثر مصلحان تا كنون به خطا رفته اند. در زندگي عادي مردم يكسري باورهاي ريز و درشت وجود دارد كه براي آن ها گوهري ارزشمند محسوب مي شود. مردم به راحتي حاضر به گذاشتن از اين باورها نيستند و برعكس براي حفظ آن ها به گونه ای احتياط آميز عمل مي كنند كه بعضاً خشم و فرياد مصلحان را برمي انگيزد.
آموزه هاي شخص مصلح از عشق و علاقه به عقايد و باورهايش برمي خيزد.او فكر مي كند كه چنين علاقه اي در دل ديگران نيز به همين شدت وجود دارد و تنها به اشاره اي نياز است تا آن عشق را شعله ور سازد . او خطاب به
مردم مي گويد:” بپا خيزيد و وارد عمل شويد و از آن چه داريد مايه بگذارید تا براي هميشه در سرزمين موعود زندگي كنيد ” اين د ر حالي است كه فرد عوام فريب چنين فرياد برمي آورد:” من همة مشكلات را حل مي كنم، پس
با اشارة من بي وقفه حركت كنيد، من همه چيز را زيرنظر داشته و مراقب اوضاع هستم . شما تحت رهبري هاي خردمندانة من در امن و آسايش خواهید بود.”

در قلمرو سکوت 10

یکشنبه, 7 جولای, 2019

ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ، ﺑﮫ او ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﻢ ، ﺑﮫ
ﮐﻠﻤﺎت او در دﻟﮭﺎﻣﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .ﺑﮫ ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﯿﻢ و دﮔﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﻄﻒ او ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،
ﺑﺎرﻗﮫ ای ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﺎدر ﺗﺮزا –آﻏﺎز ﺑﺎ ﺳﮑﻮت

ماجرای پایان ناپذیر حافظ 25

سه شنبه, 15 مارس, 2016

راز حافظ در چیست؟
شاید نتوان پاسخی که از هرجهت قانع کننده باشد برای این سوال یافت،زیرا در هر اثر بزرگ،لطیفه ای هست که از حد تفسیر و بیان درمی گذرد و این همان است که خود حافظ آن را”آن” نامیده،لیکن می توان کوشید و عناصر اصلی ای که کلام را جاویدان و همگان پسند کرده،بازشناخت و جداجدا مورد بحث قرار داد.این عناصر را به دو دسته صوری و معنوی تقسیم می کنیم:
-از حیث صورت اشعار حافظ هم از نظر کلمه و ترکیب کلمه ها و هم از نظر آهنگ و همچنین از نظر اندام غزل و ترکیب ابیات و طرز بیان از حد اعلای پختگی و زیبایی برخوردارند و می توان آنها را در حد اعجاز دانست.
-از حیث معنی هم در زمینه هایی همچون روش خاص بینش و ادراک،حدت وجود(عطش جذب حیات) و مضمون هم فوق العاده اند.
گذشته از اینها،شعر حافظ عصاره تاریخ و تمدن ایران است،همچون الماس که با گذشت زمان بر اثر تبلور ذغال به وجود می آید،شعر او تبلوری است از مجموعه رنجها و شادیها و تجربه ها و دانشهای قوم ایرانی.