برچسب ها بـ ‘بینش’

کلید تویعه ایران 64

چهار شنبه, 20 ژانویه, 2021

در مطلب زیر هم در مورد اهمیت آموزش در توسعه یک کشور مطالب مفیدی آورده شده است:
آموزش توسعه ای و توسعه پایدار
دکتر میثم موسایی و مریم احمدزاده

آموزش، اثربخش ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با بزرگترین چالش این قرن؛ یعنی توسعه
پایدار است . توسعه پایدار به انسان های کل نگر ، دارای تفکر سیستمی، دارای بینش میان و
فرارشته ای، آگاه، خلاق و مشارکت جو نیاز دارد . تولید منابع انسانی واجد شرایط فوق، نیازمند
گسترش آموزش توسعه ای در راستای توسعه پایدار بوده که این امر خود از بزرگترین چالش های توسعه پایدار می باشد که برای تداوم حیات خود نیازمند آن است.
در این مقاله ویژگی های آموزش توسعه ای و ارتباط آن با توسعه پایدار بررسی شده است . بر این
اساس آموزش حرفه ها و مهارت ها، آموزش نهادینه شدن تغییر و نوآوری، آموزش تقویت مهارت ادراکی، آموزش مهارت تصمیم گیری، آموزش روحیه پژوهشی و آموزش خودنظار تی از مؤلفه های آموزش توسعه ای محسوب می شود . از این رو سرمایه گذاری در آموزش توسعه ای و تولید انسان هایی با شاخصه های علمی گرا، مهارت گرا، تغییرپذیر، سیستمی، پژوهشگر و … قادر خواهد بود فرایند توسعه را در تمامی ابعاد جامعه گسترش داده و افراد جامعه را به عنوان اصلی ترین عوامل توسعه به بهترین شکل توسعه ای؛ آموزش داده و به ارتقای کمی و کیفی جامعه کمک کنند.

کلید توسعه ایران 62

چهار شنبه, 6 ژانویه, 2021

ما چه کاری می توانیم انجام دهیم تا دنیای کودکی را بفهمیم و بتوانیم نقش خودمان را بعنوان بزرگسال در این ساختارهای ذهنی و قانونمندی های کشف شده در مراحل مختلف کودکی به درستی بازی کنیم؟
مثل هر چیز دیگری، اگر دانش و بینش ما در مورد کاری که می کتیم در حد دانش زمان حالمان باشد باید بفهمیم که کودک چه اطلاعاتی را که از کانال های مختلف به او می رسد،درونی می کند؟
ژاپنی ها می گذارند بچه اشتباه کند،سختی بکشد تا مسئولیت کاری را که شروع کرده است را بپذیرد.تمام این موضوعات می تواند در قالب بازی انجام شود. اینکه ما برای یادگیری بچه بی حوصله باشیم و بچه سختی پذیرفتن یک مسئولیت ذهنی را به عهده گیرد،کار درستی نیست و باید به این موضوع آگاه باشیم که داریم چه انسانی را رشد می دهیم.
باید بدانیم که بچه سه ساله بخشی از رفتارهایش از جنس لجبازی است و این لجبازی با من نیست، بلکه با ذهن در حال رشد خودش است. وقتی من این موضوع را بدانم این لجبازی ها من را برآشفته نمی کند و درست مانند یک فیلسوف نگاه می کنم تا ببینم فرزند من الان باید از چه مرحله ای عبور کند.

علی کیست؟

دوشنبه, 30 نوامبر, 2020

علی دریای علم آفرینش
علی بحرالعلوم و اهل بینش
علی بالنده از شوق الهی
علی آکنده از ذوق الهی
علی محبوب هر پیر و جوان است
علی مطلوب هر خرد و کلان است
علی سر وجود است و کمال است
علی عین الیقین است و جمال است
علی سر حلقه ی شب زنده داران
علی نور دو عین است در بهاران

نقد و تحلیل جباریت 23

یکشنبه, 22 دسامبر, 2019

نبود بينش و جسارت و شهامت در مردم زمينه و بستر مهم پيدايش و استقرار نظام استبداد و خودكامگي محسوب
مي شود. فعالان و تلاشگراني كه در راه آگاهي دادن به مردم و تقويت ارادة آن ها كوشش مي كنند، بارها و بارها اين واقعيت را ناديده گرفته اند كه مردم از شور و ا شتياق آن ها به تغيير و دگرگوني فاصلة بسيار دارند . مي گويند اگر
آدمي چيزي نداشته باشد كه از دست بدهد، آنگاه در راه هدف نيز از جان مايه خواهد گذاشت . اما در اين خصوص اكثر مصلحان تا كنون به خطا رفته اند. در زندگي عادي مردم يكسري باورهاي ريز و درشت وجود دارد كه براي آن ها گوهري ارزشمند محسوب مي شود. مردم به راحتي حاضر به گذاشتن از اين باورها نيستند و برعكس براي حفظ آن ها به گونه ای احتياط آميز عمل مي كنند كه بعضاً خشم و فرياد مصلحان را برمي انگيزد.
آموزه هاي شخص مصلح از عشق و علاقه به عقايد و باورهايش برمي خيزد.او فكر مي كند كه چنين علاقه اي در دل ديگران نيز به همين شدت وجود دارد و تنها به اشاره اي نياز است تا آن عشق را شعله ور سازد . او خطاب به
مردم مي گويد:” بپا خيزيد و وارد عمل شويد و از آن چه داريد مايه بگذارید تا براي هميشه در سرزمين موعود زندگي كنيد ” اين د ر حالي است كه فرد عوام فريب چنين فرياد برمي آورد:” من همة مشكلات را حل مي كنم، پس
با اشارة من بي وقفه حركت كنيد، من همه چيز را زيرنظر داشته و مراقب اوضاع هستم . شما تحت رهبري هاي خردمندانة من در امن و آسايش خواهید بود.”

در قلمرو سکوت 10

یکشنبه, 7 جولای, 2019

ﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ، ﺑﮫ او ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﻢ ، ﺑﮫ
ﮐﻠﻤﺎت او در دﻟﮭﺎﻣﺎن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ .ﺑﮫ ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ از ﻧﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﺑﯿﻢ و دﮔﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ وﺟﻮد ﻣﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﻄﻒ او ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،
ﺑﺎرﻗﮫ ای ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺎ ﻟﺬت ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﺎدر ﺗﺮزا –آﻏﺎز ﺑﺎ ﺳﮑﻮت

ماجرای پایان ناپذیر حافظ 25

سه شنبه, 15 مارس, 2016

راز حافظ در چیست؟
شاید نتوان پاسخی که از هرجهت قانع کننده باشد برای این سوال یافت،زیرا در هر اثر بزرگ،لطیفه ای هست که از حد تفسیر و بیان درمی گذرد و این همان است که خود حافظ آن را”آن” نامیده،لیکن می توان کوشید و عناصر اصلی ای که کلام را جاویدان و همگان پسند کرده،بازشناخت و جداجدا مورد بحث قرار داد.این عناصر را به دو دسته صوری و معنوی تقسیم می کنیم:
-از حیث صورت اشعار حافظ هم از نظر کلمه و ترکیب کلمه ها و هم از نظر آهنگ و همچنین از نظر اندام غزل و ترکیب ابیات و طرز بیان از حد اعلای پختگی و زیبایی برخوردارند و می توان آنها را در حد اعجاز دانست.
-از حیث معنی هم در زمینه هایی همچون روش خاص بینش و ادراک،حدت وجود(عطش جذب حیات) و مضمون هم فوق العاده اند.
گذشته از اینها،شعر حافظ عصاره تاریخ و تمدن ایران است،همچون الماس که با گذشت زمان بر اثر تبلور ذغال به وجود می آید،شعر او تبلوری است از مجموعه رنجها و شادیها و تجربه ها و دانشهای قوم ایرانی.