برچسب ها بـ ‘بیدار’

تصویر نوشته 196

سه شنبه, 12 ژانویه, 2021

آتش بدون دود 19

یکشنبه, 7 دسامبر, 2014

ارزش درد،هزاران بار بیش از ارزش همدردی است
درد حالتی است مردمی،اما همدردی،خصلتی است اشرافی و بزرگ منشانه
درد را هرگز همسنگ همدردی ندان!
***********************************
ما هرگز به خاطر عاشقان نجنگیدیم،به خاطر عشق جنگیدیم
ما هرگز به خاطر خوبان روزگار نجنگیدیم،به خاطر نفس خوبی جنگیدیم
ما به خاطر آرمان خواهان نجنگیدیم،به خاطر ذات آرمان جنگیدیم
*************************************
عزیز من
نترس
با صدای بلند گریه کن
شاید همسایه ات با صدای گریه تو،از خواب بیدار شود

افسوس…..

سه شنبه, 1 ژانویه, 2013

فانوس های ده می دانند

بیهوده روشنند

و سگان با خبرند

که بیهوده بیدارند

وقتی در روشنایی روز

دزدها به میهمانی کدخدا می روند