برچسب ها بـ ‘بیبلان’

روزها

دوشنبه, 18 می, 2020

چونک گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سر گذشت
چونکه زاغان خیمه بر دنیا زدند
بلبلان پنهان شدند و تن زدند
در غم ما روزها بیگاه شد
روزها با سوزها همراه شد
روزها گر رفت گو رو باک نیست
تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست