برچسب ها بـ ‘بهینه’

نقد و تحلیل جباریت 9

یکشنبه, 8 سپتامبر, 2019

وجود نظام استبداد و خودكامگي كه شا مل فرد خودكامه و همة كساني كه از او چنين آدمي مي سازند، مي باشد خود نشانگر اين واقعيت است كه انسان در رفع موانع و حل بهينة تناقضات ناتوان است، چرا كه استبداد وخودكامگي اگر چه پديده اي كُهن و قديمي به حساب مي آيد، اما در جوامع مدرن و عصر نوين نيز همچنان مسألة روز است.
كاملاً روشن است كه هر چه بين وضعيت منفي و شرايط برابري وتعادل، فاصلة بيشتري باشد، آن وضعيت منفي يا ضعف موجود تأثير بيشتر وحضور قوي تري در ضمير انسان خواهد داشت . آن احساس خودكم بيني كه در رابطه با اين وضعيت به وجود مي آيد آن چنان شدت مي يابد كه خود باعث وخامت بيشتر شرايط اوليه و بدين وسيله فاصلة آن با عوامل جبران كننده بيشتر مي شود. در چنين شرايطي است كه احساس حقارت وخود كم بيني كه در ابتدا فقط نوعي بازتاب حالت نقص و جبران اوليه است،كم كم از منشأ خود فاصله گرفته و به گونه اي مستقل خود را نشان مي دهد.
اين نوع احساس حقارت ثانوي كه در”شرح حال” مشکل هر بیمار روان نژندي به چشم مي خورد، خود مشكل مضاعفي محسوب ميشود كه اگرچه جنبة ذهني دارد اما فاصلة موجود بين وضعيت اوليه و عوامل جبران كننده را عميق تر كرده و در مسير رفع موانع، مشكلي ديگر بر علّت اوليه مي افزايد. در اين فرآيند همين احساس حقار ت ثانويه باعث مي شود كه اعتماد به نفس و احساس امنيتي كه از به دست آوردن تعادل در شرايط عادي ايجاد مي شود، ديگر كفايت نكرده و ميزان و حدود جبرا ن طلبي تغييركند.

بوروکراسی کنترلی 3

سه شنبه, 1 دسامبر, 2015

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﺑﻬﯿﻨﻪ يِ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﭘﻮل درﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪاري ﻫﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻮك ﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﯾﻦ دو ﻧﺮخ در اﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ، ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه را ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺎل ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ را از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻤﻊِ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و وارداﺗﯽ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر ﺑﻮآ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺶ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺗﻮان ﮐﺸﻮر را در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺧﻮد ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﻮام و دوام ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﯾﺎري رﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

سلسله مباحث مدیریتی 10

سه شنبه, 2 سپتامبر, 2014

در اینجا قصد این است که رابطه بین ذهن و عمل را در خصوص سبک زندگی مورد بررسی قرار دهیم. تحقیقاً هیچ ملتی در دنیا به اندازه ایرانی‌ها از اخلاق و معنویت و انسانیت صحبت نمی‌کنند، اما انعکاس این در زندگی و عمل ما بسیار محدود است. این اولین نقدی است که به زندگی ایرانی وارد است که چرا اینقدر ظاهر اخلاقی و معنوی دارد، ولی باطن مادی. بعضی رسانه‌ها که به اروپایی‌ها حمله می‌کنند و می‌گویند آنها مادی هستند، مفید خواهد بود اگر بروند در میان آنها زندگی کنند و بعد منصفانه قضاوت کنند که ما مصرف‌گراتر هستیم یا آنها. ما به پول و جمع کردن مال دنیا و مقام و منصب وابسته‌تر هستیم یا آنها؟ بنابراین، اینگونه باید تبیین کنیم که مادیات در سبک زندگی ایرانی جایگاه بسیار کانونی دارد. جمع کردن پول و امکانات و داشتن سمت و منصب برای میانگین ایرانی بسیار مهم و بلکه تمام زندگی است.
کم می‌شناسم افرادی را که حتی اگر به پول و امکانات هم می‌رسند از آن برای بهره‌برداری بهینه از زندگی استفاده بکنند. به جای ارتقاء کیفیت زندگی، مصرف‌گراتر می شوند. به نظر می‌رسد بسیاری از ما، خوشبختی را با راحتی اشتباه گرفته‌ایم و فکر می کنیم تجملات یعنی ایده‌آلهای زندگی. بسیاری از ما، هدفی بالاتر از تأمین غرایز اولیه نداریم. خلق کنیم؛ تولید کنیم؛ کار به جا ماندنی انجام دهیم؛ چنین افرادی در اقلیت محض هستند.
یک دلیل مهم علاقه ما به دارایی و مادیات برای نمایش به دیگران و فخرفروشی است. از یک نفر که مدتی قبل در منطقه فرشته تهران قتلی را مرتکب شده بود پرسیدند که چرا این کار را انجام دادید گفته بود که مقتول پولش را خیلی به رخ من می‌کشید. شاید فرهنگی که 45 سال پیش در مناطق فرودست تهران حاکم بود الان در منطقه فرشته تهران می‌بینید. یعنی قتل، درگیری‌ها و نزاعهای خیابانی در تهران به خاطر فخرفروشی و مسائل غریزی و مادیات است.
از اینرو، این سبک زندگی ایرانی که به شدت علاقمند است پول جمع کند و به خصوص در این هشت سال گذشته از هر وسیله‌ای استفاده کند تا به امکانات و مال برسد زندگی را بسیار دچار تنش می‌کند و اضطراب‌آور است. بعد افراد دنبال این هستند که آنچه را که به دست آورده‌اند حالا چگونه باید حفظ کنند.
این نکات را نمی شد بیان کرد اگر وجه مقایسه‌ای وجود نداشت. یعنی اگر یک نفر صرفاً از دریچه فرهنگ داخلی ایران به این مسائل نگاه کند ممکن است آنها را روندهای طبیعی و عادی در جامعه ایرانی تلقی کند. اما در کشوری مثل ترکیه و مالزی دیده می شود که بخش مهمی از رسیدن به ثروت برای این است که افراد هدفی در زندگی دارند و می‌خواهند کالایی را خلق و خط تولیدی را راه‌اندازی کنند و می خواهند چه به صورت محلی و چه بین المللی رقابت کنند و به طور خلاصه می خواهند کار مفیدی انجام دهند. یعنی فضای جامعه برای تولید ثروت و پول و برای یک نوع خلاقیت و نوآوری و افزایش ثروت ملی است. در این بحث مثال آلمان را نمی‌زنم بلکه مثال ترکیه و مالزی را می‌زنم. الان خانواده‌هایی که در ترکیه صاحب ثروت شده‌اند بعضاً نزدیک یک قرن کار و تلاش و فعالیت کرده‌اند و با فکر و زحمت به این جایگاه رسیده‌اند و در سطح ملی و بین‌المللی رقابت کرده‌اند تا توانسته‌اند به این سطح از ثروت برسند

عاشقانه ها(6)

یکشنبه, 13 می, 2012

از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.

در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای درست قضاوت نکن.

هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.

شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.

هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.

چتری با رنگ روشن بخر. پیدا کردنش در میان چتر های مشکی آسان است و به روزهای غمگین بارانی شادی و نشاط می بخشد.

در روز تولدت درختی بکار.

طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو بیفتند.

بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.

فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.

هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.

فروتن باش، پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.

از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.

فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند