برچسب ها بـ ‘بن بست’

تکه های ناب 124

چهار شنبه, 10 جولای, 2019

حتي در كوچه بن بست هم راه آسمان باز است. فقط بايد پرواز را آموخت.

گاهی

دوشنبه, 30 جولای, 2012

یک لحظه … زندگی تو از دست می رود

وقتی کسی که هستی تو هست می رود

شاید که اندکی بنشیند کنار تو

اما کسی که بار سفر بست می رود

آنکس که دل بریده ، تو پا هم ببرّی اش

چون طفلی از کنار تو با دست می رود

رفتن همیشه راه رسیدن نبوده است

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود

از انسان بودن خود خجلم

شنبه, 18 ژوئن, 2011

این مطلب را هربار که خواندم،گریستم.

براستی ما را چه شده است؟:

در سرزمین من

هیچ کوچه ای به نام هیچ زنی نیست

و هیچ خیابانی هم…….

بن بست ها اما

فقط زنها را می شناسند ،انگار……

در سرزمین من

سهم زنهااز رودخانه ها،تنها پلهایی است که پشت سرشان خراب شده است

اینجا،نام هیچ بیمارستانی مریم نیست

تخت زایشگاه ها اما،پر از مریم های رنج کشیده ای است که هیچیک مسیح را آبستن نیستند

من میان زنهایی بزرگ شده ام که شوهر برایشان،حکم برائت از گناه را دارد

نمی دانم چرا شعار از لیاقتم،صداقتم،نجابتم……..می دهی

تویی که می دانم اگراگر بدانی که بکارتم به تاراج رفته،انگ هرزه بودن می زنی و می روی

اما بگرد،پیدا خواهی کرد

این روزها،صداقت و نجابت و لیاقتی که تو می خواهی،زیاد می دوزند!؟

 

امروز پول تن فروشی ام را به زنی هدیه کردم،تا آبروداری کند،برای نامزدی دخترش

و در خود گریستم………

برای معصومیت دختری که دلش رابی خبر به دست مردی سپرده است که دیشب

تن سردم را هوسبازانه به تاراج برد

وبی شرمانه خندید از این پیروزی………

 

اینجا زمین است

حوا بودن ،تاوان سنگینی دارد

سارا