برچسب ها بـ ‘بزم شبانه’

به نام دل

جمعه, 4 فوریه, 2011

به نام دل
به نام شاهد و می
به نام تار و تنبور و دف و نی
به نام عاشقان لاابالی
به نام همنشینان خیالی
به نام دستهای جان بردار
به نام عاشقان رفته بر دار
به نام مجلس بزم شبانه
به نام سرور این آشیانه
به نام سرور این آشیانه
خوشا جامی که مولا در کفم داد
به دستی می به دیگر او دفم داد
خوشا رقصان درآیم من به کویش
ببوسم دست و رخسار نکویش
خوشا آن دم که از او می نویسم
ز رقص و ذکر یاهو می نویسم
صدایم داد تا از او بخوانم
که من هم درد غربت را بدانم
خوشا با نام مولا باده خوردن
چو درویشان عاشق جان سپردن
خوشا رقصان درآیم من ز کویش
ببوسم دست و رخسار نکویش
به حق باده نوشان می حلال است
به مستی افتخاری بی زوال است
به دور اولم ساقی همي بود
ولی دیدم که ذکرش یا علی بود