برچسب ها بـ ‘ايمان’

نوعي نگاه به خدا

شنبه, 13 آگوست, 2011

خدا از هرچه پنداري جدا باشد

خدا هرگز نمي خواهد خدا باشد

نمي خواهد خدا بازيچه دست شما باشد

كه او هرگز نمي خواهد چنين آيينه وحشت نما باشد

هراس از وي ندارم من

هراسي زين انديشه هادر پي ندارم من

خدايا بيم از آن دارم

مبادا رهگذاري را بيازارم

نه جنگي با كسي دارم نه كس با من

نه از افسانه مي ترسم نه از شيطان

نه از كفر و نه از ايمان

نه از دوزخ نه از حرمان

نه از فردا نه از مردن

نه از پيمانه مي خوردن

خدا را مي شناسم از شما بهتر

شما را از خدا بهتر

خدا را مي شناسم من

صبوري

یکشنبه, 3 جولای, 2011

صبوری با خانواده،عشق است

صبوری با دیگران،احترام است

صبوری با خود،عزت نفس است

صبوری در راه خدا،ایمان است

چگونه دعا كنيم؟

شنبه, 5 فوریه, 2011

 

به قول آلکسیس کارل در کتاب نیایش:

نیایش، اگر به صورت تهاجمی و مصرانه و مستمر انجام گیرد، به اجابت می رسد.

و به قول دکتر شریعتی:

آنگاه که “تقدیر” نیست و از “تدبیر”نیز کاری ساخته نیست، “خواستن” اگر با تمام وجود  و با بسیج همه اندام ها و نیروهای روح و با قدرتی که در “صمیمیت” است، تجلی کند، اگر همه هستی مان را یک “خواستن کنیم، یک خواستن مطلق شویم، و اگر با هجوم و حمله های صادقانه و سرشار از یقین و امید و ایمان” (بخواهیم)، پاسخ خویش را خواهیم گرفت.

ایمان نیرومند “می آفریند”. هر در فرو بسته ای که کلیدش در دست ما نیست، و با اثر انگشت مهارت، حیله، تدبیر و نبوغ بازشدنی نیست، با حمله تند و سرسختانه خواستنی که از قدرت اعجازگر یقین و عشق و اخلاص، حالت تهاجمی آمرانه گرفته باشد، فرو می شکند.

و به قول شاندل:

وقتی عشق فرمان می دهد، “محال” سر تسلیم فرود می آورد.

عیسی مسیح بر راهی می گذشت، نابینایی که از درد ” نادیدن” می سوخت، بر دامنش چنگ زد و مهاجم و گدازان از دل فریاد می کشید و میگریست و ضجه می زد و رها نمی کرد.

عیسی دستش را گرفت و برپایش داشت و گفت: “نیروی ایمانت” تو را شفا داد.