برچسب ها بـ ‘اساطیر’

مقالات 81

یکشنبه, 15 ژانویه, 2017

انسان و تنهاییش 3

شرح حال نوابغ واساطیر را اگر بخوانیم میبینیم که یکی از صفات مشخص آنها تنهائی وانزوایشان از است،کمتر اجتماعی بوده وکارهائی که دیگر افراد عامه لذت میپنداشتند،بلعکس آنها اینچنین فکر نمی کردند واهل لذتهای دنیوی نبوده وغرق در تفکرات خاصه خویش بودند.اغلب به اتفاق آثار واندیشه های اینگونه افراد با گذشت زمان مهم وبا ارزش شناخته میشود و آیندگان قادر به درک و بهربرداری از دستاوردهای بعضا ً بزرگ وماندگار انها در طول تارخ بشریت میباشند.
روح به میزانی که تکامل میابد وبه آن انسان متعالی که قران از آن بنام قصه آدم یاد میکند میرسد ، تنها ترمیشود.
چه کسی تنها نیست؟
کسی که با همه ،یعنی در سطح همه هست،کسی که رنگ زمان بخود میگیرد.
رنگ همه را به خود میگیرد وبا همه ارتباط برقرار میکند واحساس خاصی نسبت به پدیده های اطراف خود ندارد.
این آدم احساس تنهائی واحساس مجهول بودن نمی کند،چرا که از جنس همگان است.
او در جمع است ومانند آنها رفتار میکند مانند آنها راه میرود،صحبت میکند ومانند آنها میخورد ومیخوابد ومانند آنها اززندگی استفاده وبهره میبرد.
احساس خلأ مربوط به روحیست که آنچه در این جامعه وزمان ودر این ابتذال روزمرگی وجود دارد نمی تواند سیرش کند.
احساس تنهائی واحساس عشق در یک روح به میزانی که این روح رشد یافته وقویتر شده رنج آورتر میشود.
درد انسان،درد انسان متعالی،تنهائی وعشق واقعی اوست.

ایران و ایرانی 11

یکشنبه, 1 جولای, 2012

ایرانیان شاخه ای از اقوام هندو اروپایی بودند که در هزاره های پیش از میلاد به فلات ایران در آمدند . ایشان ،از میان اقوام اروپایی با هندوان نزدیکی بیشتری داشتند . محققان بر این باورند که هندو ایرانیان به صورت قومی واحدی می زیستند تا اینکه شاخه ای به ایران و شاخه ای به هند شدند . از این روست که صورت کهنی اساطیر ایرانی شباهت بسیاری با صورت های کهن اساطیر هندی می دارد . اسطوره شناسان گاه با کمک اساطیر قوم خویشاوند صورت کهن یا باستانی اسطوره های خاص را بازسازی می کنند . اثر هندی که بیشتر از آثار هندو به کار اسطوره شناسی ایرانی می آید کتاب ریگ و دابه به زبان سنسکریت است با جایگیر شدن هندوان ایرانیان در سرزمین های نوسیر تکاملی اسطوره های تا ـحد ـ زیادی ـ مشترک ایشان تفاوت یافت . اساطیر ایران از اسطوره های اقوام بومی بجز ایران و اسطوره های میانروانی تأثیری زیادی پذیرفت محققان این تأثیرها را در جا به جایی اساطیر ایرانی نشان داده اند .                                                                        کهن ترین نمونه هایی که از صورت باستانی اساطیر ایران مانده است اشاره هایی در اوستا ست به خصوص دویشت ها .چون شیت ها بیش از هر چیزی مجموعه ی سرودهای نیالشتی است اشارت های مفصل به اسطوره ها به آنها نیست هر آنچه هست سربسته و کوتاه است وانگهی تدوین کنندکان شیت ها از آشنایی شنونده با شخصیت هایی که نام برده می شدند مطمئن بودند به هر حال همین اشارات کوتاه و البته نسبتأ پر شماره سخت به کار می آید از جمله به کمک آن ها صورت کهن نام شخصیت ها را می توان یافت . مفصل ترین متن ها در باره اساطیر ایران در نوشته ها ی زرتشتی به زبان فارسی میانه است . تدوین نهایی اکثر آن ها در اوایل دوران اسلامی است ولی بیشترشان مبتنی بر متن ها ی اواخر دوران ساسانی است که بعضأ مطالبی مربوط به وقایع پس از حمله تازیان به ایران نیز به کتاب اضافه کرده اند . شماری از نامورترین این کتاب ها عبارتند از بندهش ، دینکرد ، گزیده ها ی از اوسپرم و روایت پهلوی .پس از آمدن اسلام به ایران ، بسیاری از اسطوره های ایرانی کنار گذاشته شد یا حداقل از رونق و رسمیت افتاد ،خصوصأ آن ها که در تضاد یا تقابل با باورهای اسلامی رسا می بود . اسطوره های مربوط به خلقت ، کردارهای ایزدان و کلأ یزدان شناسی نیرو های فرا طبیعی و پیش بینی های مربوط به پایان جهان از آن جمله است بر خلاف موارد ذکر شده ، کردارهای شخصیت های اسطوره های در قالب حماسه به فارسی نو انتقال یافت و تا اندازه زیادی حفظ شد چنان که بزرگترین اثر حماسی تاریخ ایران شاهنامه فردوسی در دوران اسلامی نوشته شده است . شاهنامه از نظر ادبی و حماسی بر همه آثار دوران های پیش برتری شگرفی می دارد .