برچسب ها بـ ‘ارتباطی’

کلید توسعه ایران 57

چهار شنبه, 2 دسامبر, 2020

به جای این نگاه،باید نگاه جانشین انسانی – ارتباطی را قرار داد. این نگرش جایگزین همین اکنون تقویت تفکر انسانی و گسترش ظرفیت ارتباطات اجتماعی انسان را مورد توجه قرار می دهد.
دانش آموزان باید دوستی،همدلی و همبستگی انسانی را در کنار رقابت،جدال و مبارزه مدنی بیاموزند.مدرسه باید یاد بدهد که بچه ها بتوانند برای پذیرش تفاوت آدم هایی با فرهنگ،زبان،دین و چارچوب های جغرافیایی مختلف آماده شوند.جامعه پذیری یعنی بچه ها هم بتوانند زندگی دوستانه و محبت آمیز را یاد بگیرند و هم مواجهه و رقابت انسانی در زمینه های اقتصادی و سیاسی را.
دانش آموزان باید یاد بگیرنداز برنامه ها و دیدگاه هایشان دفاع کنند.کودکان و نوجوانان باید یاد بگیرند از برنامه ها و دیدگاه هایشان دفاع کنند.کودکان و نوجوانان ما باید برای زندگی در جهانی آماده شوند که در آن هم بتوانند با دیگری شباهت داشته باشند و هم تفاوت و هم دوستی و همدلی داشته باشند و هم وارد رقابت و مخالفت شوند.
در مورد آموزش،به جای ارائه نسخه ها و راه کارهای سریع باید به خود فرایندهای گفتگویی اهمیت داد. اندیشکده می تواند گفتگویی اجتماعی در مورد آموزش را با شرکت دولت،جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی علاقه مند به مسائل آموزش،ذینفعان آموزش مانند اتحادیه های صنفی،والدین و دانش آموزان شکل دهد و بین این ها گفتگو برقرار کند.

کلید توسعه ایران 49

چهار شنبه, 30 سپتامبر, 2020

تغییرات ارتباطی – اجتماعی ضروری در آموزش و پرورش:
– با وجود آنکه هنوز معلم قشر مورد اعتماد و محبوب جامعه است،اما آموزش و پرورش دچار افت کیفی مخاطب است و با کاهش ضریب تاثیر و نفوذ در حوزه عمومی مواجه شده است.
– مدرسه از جامعه جدا افتاده است.آموزش و پرورش باید به واقعیت های جامعه نزدیکتر شود.
– انجمن های غیر دولتی و سمن ها (سازمان های مردم نهاد)تشکل های فرهنگیان و هرگونه فعالیت داوطلبانه و غیر دولتی که می تواند در هر نقطه کشور حمایتی هرچند کوچک در ابعاد مختلف عمرانی،فرهنگی،علمی و به ویژه حمایت از تحصیل کودکان مناطق محروم نماید،باید مورد ترغیب و تشویق آموزش و پرورش قرار گیرند