برچسب ها بـ ‘آموزش و پرورش’

کلید توسعه ایران 6

چهار شنبه, 2 اکتبر, 2019

آموزش و پرورش در بحث تمدن چه نقشی بازی می کند؟
رابطه جالبی هم بین فرهنگ و آموزش و پرورش وجود دارد. فرهنگ که از سویی روح تمدن است،باید دید که با آموزش و پرورش چه نسبتی دارد؟
ما هم بایدفرهنگمان را به کودکانمان بدهیم و هم بایدخودفرهنگ را به جلو حرکت بدهیم و دگرگونش کنیم. اینطور نیست که فرهنگ ثابت باشد و فقط لازم باشد که انتقال پیدا کند،بلکه فرهنگ خودش هم باید رشد کند.
حال باید پرسید که این امر یعنی تحول فرهنگ کجا باید انجام شود؟ این را چه کسانی باید انجام دهند؟ یکی از منابع مهم در این رابطه آموزش و پرورش است.
نسبت تعلیم و تربیت با فرهنگ به این صورت است که اگر ما فرهنگ را یک ارگانیسم ببینیم،مغز آن آموزش و پرورش می شود.به این ترتیب، هم آموزش و پرورش وابسته به فرهنگ است و هم فرهنگ وابسته به آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش وابسته به فرهنگ است چون می خواهد آن را به دست نسل نو بدهد، فرهنگ نیز وابسته به آموزش و پرورش است،زیرا باید به دست آن در فرهنگ تحول رخ دهد.