عصر جدید

15 نوامبر , 2020

عصر جدید ، عصر عزم شروع و پیدایش” انسان کامل ”
این مقاله نه برای جدل و یا متقاعد نمودن دیگران برای چیز و یا چیزهای خاص ، بلکه صرفاً برای کسانی است که مایل به “دیدن‌اند” ، ابتدا دیدن خود ، سپس دیدن چیزهای دیگر و نهایتاً روزی هم دیدن همه‌چیز باهم در ماورای آن‌ها . من ادعای دیدن همه‌چیز را ندارم ، اما در طلب آن همچون گمشده‌ای عزیز ، همچون کودکی گم‌گشته در هستی، در جستجوی مادر خود ، همچون جوانی در جستجوی پدری فرزانه و حکیم ، و همچون مجنونی در جستجوی لیلی خودم. مشکل انسان امروز سرگشتگی و گمگشتی است . انسان امروز نمی داند که کیست و یا چرا هست . در هزاره های قبلی تعاریف مختلفی برای انسان بیان شد ، مخصوصا درپنج صده گذشته مکاتب و مجامع مختف در جهان ، انسانهای مختلفی را به عنوان انسان ایده ال تعریف نموده و از این طریق جوامع ایده ال و اتوپیا های خویش را به مرصه بروز و ظهور نیز رساندن . هرکدام از این انواع انسانها “معنا” و “قصه ” خویش را از منظر آن نوع انسان در قالب سبک زندگی خاص روایت نمودند . انسان امروز دیگر مدلی برای “بودن” ندارد ، چرا که آخرین مدلی که از انسان بیان و جهانگیر شد ، “انسان مصرف کننده” و” انسان لذت برنده ” بود . مدل “توسعه” این انسان و جامعه ، انسان و جامعه “مصرفی تر” و ” مصرفی ترین ” است . نتیجه این تعریف و فلسفه وجود ، وضعیت حاکم بر جهان و همین است که همه دارند مشاهده می کنند . در واقع مشکل بشر امروز این است که دیگر مدلی برای ” بودن و شدن ” ندارد و این بیماری شناختی “فقدان تصور ” از بودن است و یا همان گمگشتگی است . اگر مشکل بشرامروز را گمگشتگی بخوانیم ، مشکل انسان مسلمان و مخصوصا انسان ایرانی “سرگشتگی” است . انسان ایرانی موجودی سرگشته بین “عالم نامحسوس ” و “عالم محسوس” است ، بین”عالم درون ” و “عالم برون ” موجودی که گهی این است و گهی آن ، موجودی “لوچی” که هم خدا می خواهد و هم خرما ، موجودی در بین زمین و آسمان، سرگشته بین عالم “مینویی” و عالم “گیتایی” . اگر دیگران با تصورات و اقدامات خویش ،خود را به وضعیت “مغضوب” برده اند ، ما در شرایط “ضاله” ایم ، ما دچار بیماری شناختی “کثرت تصورات” از بودن و شدنیم. عصر جدید با تعریف ” انسان ایدال ” ، ” جامعه ایدال ” و ” قصه و روایتی نو” از بودن و شدنی نو شروع می گردد . و تا این امر اتفاق نیفتد وضعیت سرگشتگی ، گمگشتگی و آشفتگی موجود که حاصل باور های و اقدامات گذشته و حال ما است ادامه داشته و برکمر مغضوبین و ضالین فرود خواهد آمد . عصر و دوران جدید ، عصر ایرانیان است چرا که هیچ کس در دنیای امروز به اندازه ایرانیان در فشار ” یکی کردن ” یا همان “توحید ” نیست . معنی توحید “یکی بودن عالم هستی” نیست ، و ما امکان یکی کردن عالم را نداریم ، چرا که عالم هستی خود اینگونه است ، و یکی را نمی توان دوباره یکی کرد . توحید ” یکی کردن ذهنیات بنی بشرازعالم است ” واز آن مهم تر “یکی کردن عوالم متکثر در درون هر فرد” است ، و نه یکی کردن عالم هستی ، عصر جدید ،عصر “یکی شدن انسان با خودش است ” و تا نوع انسان با خودش یکی نگردد ، امکان یکی شدن با عالم هستی را نیز نخواهد یافت . یک شدن انسان با ” یکی کردن تصورات انسان از خودش ” شروع می گردد ، عصر جدید ، عصر عزم شروع و پیدایش” انسان کامل ” است . همانطور که ذکر شد فقط با ذهنیت ایرانی اسلامی ، و با ادبیات اصیل ترکیبی این دو امکان دخول به عصر بعدی ممکن است ، به همین منظور برای ورود به بحث ” مبانی معرفت توحیدی ” باید به عمق معرفت و شناخت مسلمانان ، مخصوصا ایرانیان در در اعصار گذشته تا به امروز وارد شویم.
اسفند

کرونا و بشریت 28

14 نوامبر , 2020

به قول آقای داود مدرسیان:

برخی کج راهه می روند و می گویند دین و علم در برابر کرونا باختند! اما واقعیت این است که نه دین و نه علم شکست نخوردند بلکه این بشر بود که زانو زد.
دین که هیچوقت ادعا نکرده بود من فرمول ساخت داروی همه بیماری‌‌ها را دارم؛ دین که هیچوقت ادعا نکرده بود بیماری‌ها صرفاً با دعا و نیایش حل می‌شود.آنهایی که همچنین ادعایی کرده اند ادعای خودشان است نه دین!
علم هم مدعی نبود که من همه چیز را تا حالا کشف کرده ام و پاسخ تمامی سؤالات و ابهامات بشر را داده ام. علم دریای عمیقی است که هنوز بشر به همه ابعادش احاطه پیدا نکرده است. پس درست آن است که بگوئیم انسان به همه علم دست نیافته نه اینکه بگوئیم علم شکست خورد. بشر با این همه پیشرفت طی صدها و هزاران سال، هنوز به کل علم دست نیافته. علم کامل نزد خداوند متعال است.

کلید توسعه ایران 54

11 نوامبر , 2020

اما در اینجا ما با یک سوال مهم مواجه می شویم:
سرمایه گذاری در چه نوع آموزش و پرورشی می تواندجامعه را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد و یا توسعه و پیشرفت جامعه را سرعت ببخشد؟
پیش از این گفتیم که اساسا انسان،موجودی تغییرپذیر است و جوهره درونی او از توانمندی های بالقوه بسیاری برخوردار است.انسان یک شدن است.هدف اصلی توسعه انسانی نیز کیفیت بخشی به زندگی او از طریق هرچه تواناتر شدن او است.این مهم در گرو توسعه و گسترش زمینه انتخاب و قدرت اختیار می باشد. تعریفی هم که یونسکو از مفهوم توسعه به دست داده عبارت است از: اعطای قدرت انتخاب و اختیار بیشتر به مردم.
از سویی،این استقلال در انتخاب و تصمیم گیری فرد،وقتی در محیطی آزاد تحت یک آموزش و پرورش خلاق که رشد استعدادهای بالقوه را در فرد دنبال می کند،قرار گیرد،سرمایه انسانی به دست می آید که به مدد آموزش،ارزش افزوده پیدا کرده است.
به بیانی ساده،فلسفه آموزش و پرورش این اعتقاد است که می توان انسان را تغییرداد و یا به عبارت بهتر،می توان انسانیت را خلق کرد.

تصویر نوشته 186

10 نوامبر , 2020

از حافظ

9 نوامبر , 2020

در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم
کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم
عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند
وین همه منصب از آن حور پریوش دارم
گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری
من به آه سحرت زلف مشوش دارم
گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست
من رخ زرد به خونابه منقش دارم
گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد
نقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم
ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من
جنگ‌ها با دل مجروح بلاکش دارم
حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است
بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

نصیحت های علی(ع) به مالک اشتر

8 نوامبر , 2020

ای مالک:
– مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز.
– از آنها خطاها سر خواهد زد و علت هایی عارضشان خواهد شد و به عمد یا خطا، لغزش هایی کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده، همانگونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دهد.
– هر چه خدا بر تو فریضه کرده است، ادا کن و درباره خواص خویشاوندانت و از افراد رعیت، هر کس را که دوستش می‌داری، انصاف را رعایت‌نمای که اگر نه چنین کنی، ستم کرده‌ای و هر که بر بندگان خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز خصم او بود.
– باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آنکه، خشم نزدیکان اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.
– باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمنترین آنان در نزد تو، کسی باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم است. زیرا در مردم عیب هایی است و والی از هر کس دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر است. تا توانی‌عیب های دیگران را بپوشان، تا خداوند عیب های تو را که خواهی از رعیت مستور بماند، بپوشاند.
– بدترین وزیران تو، وزیری است‌ که وزیر بدکاران پیش از تو بوده است و شریک گناهان ایشان.
– باید که برگزیده‌ترین وزیران تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد و در کارهایی‌که خداوند بر دوستانش نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند، هر چند، که این سخنان‌ و کارها تو را ناخوش آید. به پرهیزگاران و راست گویان بپیوند، سپس، از آنان‌بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب آن نشده‌ای، شادمانت‌ندارند، زیرا ستایش آمیخته به تملق، سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی‌ وا دارد.

کرونا و بشریت 27

7 نوامبر , 2020

روآ که در جوانی وقتی با تیم رسینگ به آفریقا سفر کرد و به مالاریا مبتلا شد، وقتی به آلباسته رفت و همه از بازگشت‌اش به تیم ملی حرف می‌زدند به سرطان گرفتار شد. یک آزمون دیگر برای او که در یک برهه می‌خواست کشیش شود. اگرچه کشیش نشد اما با سلاح دعا و نیایش با خداوند به آرامشی دست یافت که معالجات علمی و پزشکی بر روی او کاملا موثر واقع شدند و زمینه ساز معالجه کاملش شدند.
او سرطان را شکست داد و در مقابل این سوال که «بعد از این همه سال عبادت، اولین درسی که گرفت چه بود؟» گفت: «مهم نیست که چالش‌ها چقدر بد یا چقدر خوب هستند، شما باید با سری بالا و دلی لبریز از یاد و عبادت خدا ، با آنها مواجه شوید.
دعا و نیایش یکی از بزرگ ترین عواملی است که در شرائط سخت و دشوار زندگی، توان روحی انسان را افزایش می دهد و او را برای بردباری و مقابله با فشارهای روانی آماده می سازد؛ کسی که به خاطر پیامدهای ناگوار زندگی در یک شرائط سخت و دشوار روحی قرار گرفته است، با داشتن اسلحه دعا و کمک گرفتن از امدادهای غیبی، اعتماد به نفس پیدا می کند و در جهت مدیریت و کنترل موقعیت پیش آمده، ثبات و ایستادگی بیشتری از خود نشان می دهد و در واقع، دعا ابزاری است که او را از شکست و ناکامی در مقابل مشکلات حفظ می کند.
امیدوارم قانع شده باشید که دین و علم نه تنها باهم منافاتی ندارند بلکه علم (یا خردورزی) یکی از اصلی ترین ملزومات دین باوران است.
شیوع کروناویروس نشان می‌دهد که ما هم به علم و هم به دین احتیاج داریم، و این دو مکمل و نه جایگزین یکدیگر هستند. جوامع مذهبی کشور‌های توسعه نیافته به دنبال گسترش اپیدمی کروناویروس، شروع به باور به علم کردند (حداقل با پوشیدن ماسک و استفاده از ضد عفونی کننده) در حالی که غرب سکولار ثروتمند اعتراف کرد که علم هم مرز‌های محدود خود را دارد (شاهد این مدعا سخنان نخست وزیر ایتالیا است). شکل گیری این فرآیند ظهور یک الگوی جدید را نشان می‌دهد

کلید توسعه ایران 53

4 نوامبر , 2020

نظام آموزشی سنتی،از آنجایی که در زمان،مکان و برنامه درسی معین و مشخصی شکل می گیرد و همه یادگیرندگان، بدون استثنا باید طبق نظم مدرسه در کلاس حضور یابند و در زمان معینی امتحان بدهند و طبق نظام ارزشیابی تعیین شده ای ارزیابی گردند،ماهیتا با اصل تفاوت های فردی در یادگیری در ستیز است.آموزش مدرن این چنین می گوید که یکسان دیدن دانش آموزان از آن حیث که در برابر یک نوع آموزش،یک نوع بازدهی را انتظار داشته باشیم،بمنزله محدودکردن رشد استعدادهای درونی آنهاست.
دانش آموز،یک انسان و انسان،یک شدن است.آموزشی که به شدن و تحول او نینجامد،ناقص است.
تمدن بشر از آغاز که غارنشینی بود و پس از آن،چگونه پیشرفت کرد؟اختراعات،اکتشافات و نوآوری هایی که بشر برای زندگی راحت ترو سهل تر خود انجام داده،آیا تحت تربیت و آموزش مربی و معلم بوده است؟
کسانی که حداکثر تصدی و متولی بودن را در تربیت دانش آموزان و شاگردان می خواهند،این جریان هزاران ساله را یا نادیده می گیرندمربیان که عبارتند از: طبیعت،عقل و استعدادها و نیازهای بشری را نادیده می گیرند.