در قلمرو سکوت 3

12 می , 2019

وﻗﺘﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن و ذھﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آﮔﺎھﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ارﺗﻘﺎء
ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺣﻘﯿﻘﺖ درون ھﺮ دو را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ، ﺑﮫ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه
“ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ﻋﺮوج ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺑﻄﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .اﯾﻦ ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ، در ﻣﻮاردی
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای از ذھﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ.

ﺑﻮدن در واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ “ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ھﻤﺎن ﺑﻮدن در ھﻤﺴﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻗﻠﮫ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ آن ھﻤﮕﺎم ﻣﯽ ﺷﻮی ، ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯽ و آن را
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.

در ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ درون روح ﯾﺎ ذھﻦ ، ﺑﮫ ﻗﻠﻤﺮو ھﻤﺴﺎزی ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﺟﮭﺎن ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﮭﯽ ، و در آن ﻟﺤﻈﮫ
در ذات ﺗﻮ ، ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن ﻓﻀﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ “اوﺳﺖ”.

دل نوشته 3

11 می , 2019

انشائ الله این رزومه همه ما باشد:

نام : پارسا
نام خانوادگی: یکتاپرست
شماره شناسنامه : یک جلوش تا بی نهایت صفرها!
نام پدر: خدا
نام مادر: طبیعت
محل تولد: جهان
زمان تولد: روز تولد جهان هستی
زبان : زبان عشق
دین : عشق
اخرین مدرک تحصیلی : نادانی جاویدان
شغل : خدمت به مخلوقات پدر
اشنایی با رایانه: همیشه متصل به دانش بشری (اینترنت بدون فیلتر!)
سرگرمی : جستجوی دانش (پویندگی حقیقت)

تکه های ناب 47

8 می , 2019

از موریس مترلینگ پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟
پاسخ داد : ما که در انتخاب برادر نقشی نداشته ایم اما دوست برادری است که خود انتخاب می کنی.

تصویر نوشته 115

7 می , 2019

یاد تو

6 می , 2019

نرود یاد تو از خاطر من
لحظه ای یا که دمی در شب و روز
نروی اما صد افسوس که من
نتوانم که کمی سرد کنم اتش و سوز
دل من پر از حکایت و ولی صدام درنمیاد
اب میشه برف دلم ,زیر افتاب تموز
شعله ای از اتش جان می نویسم من کنون
اتشی که یاد تو , می فروزد پر ز سوز

در قلمرو سکوت 2

5 می , 2019

ﮐﻤﺎل ﺗﻮازن اﺳﺖ .
ﻧﮫ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻧﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ .
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪن از ﻓﺮاز ھﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪن از ﻓﺮودھﺎﺳﺖ .
” ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮑﻮت “ﺗﻮ را از ﻓﺮاز ھﺎ و ﻓﺮود ھﺎ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺷﮑﺴﺖ ھﺎ و ﭘﯿﺮوزی ھﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﺗﻮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ ھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ در ﻃﻮلﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ .
ﺑﺮای ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﯿﺴﺖ
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺗﻮازن اﺳﺖ .

دل نوشته 2

4 می , 2019

زندگی یک شوخی است!
شوخی خدا با انسان!
اخر مگر می شود بی اختیار به این دنیا بیایی،
و در مورد محل تولد و پدر و مادرت هم اختیاری نداشته باشی.
در مورد ماندن و یا رفتن از این دنیا هم اختیاری نداشته باشی.
و بین این امدن و رفتن اجباری هم الزام به یک سری بایدها و نبایدها داشته باشی و هیچ اجازه ای برای زندگی کردن مطابق میلت نداشته باشی که در اینصورت پس از رفتن از این دنیا تا ابد در اتش سوزان خانه خواهی داشت!
واقعا اگر خدایی باشد که به نظر من هست, اینگونه با ما برخورد نخواهد کرد.
خالق ما مسلما از پدر و مادر ما بیشتر دوستمان دارد و عاشق ماست.
پس نگران نباشید چون او نگران ماست.
مگر اینکه نباشد, اما چون هست پس اینده هریک از ما روشن است.پارتی و پشتیبان بسیار قوی و بزرگی در دنیای دیگر داریم.فقط باید ازاری به دیگر بنده هایش نرسانیم.همین

تکه های ناب 46

1 می , 2019

سخت ترین نکته درباره ی مشهور بودن اینه که مردم همیشه با تو مهربان هستند و هر چه بگویی
نظرت را تایید می کنند حتی اگر کاملا احمقانه باشد!

رابرت دنیرو