کلید توسعه ایران 68

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه ها و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند . در چنین نظام قشر بندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.
تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه
بود؛ هر چند پیش از این، مقدمات تأسیس د ارالفنون فراهم شده بود . در واقع ریشه های تغییر نظام
آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگ های ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه
از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند . اجرای این قراردادها، به
ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز
ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد . با وقوع انقلاب مشروطیت –
که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت – تغییر نظام آموزشی و شک لگیری نهاد جدیدآموزش سرعت گرفت . البته بعد از سال های 1313 ، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیط های فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد

برچسب: , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد