عزیزالدین نسفی 8

ای درویش! دعوت و تربیت آن نیست که شقی را سعادت بخشند، و نامستعد را مستعد کنند، و حقیقت
چیزها بر مردم آشکارا گردانند ، دعوت و تربیت آن است که عادتهای بد از میان مردم بردارند، و
زندگانی کردن و تدبیر معاش بر مردم سهل و آسان کنند و مردم را با یکدیگر دوست و بر یکدیگر
مشفق گرداند، وسعی کنند تا مردم با یکدیگر راست گفتار و راست کردار شوند، دعوت و تربیت این
است که گفته شد و بیش ازین نیست، و امر معروف و نهی منکر از برای این است.
ای درویش! هیچ صفتی بد نیست، امّا قومی آن صفات نه بجای خود کار میفرمایند، میگویند که آن صفت بد است. در عالم هیچ چیز بد نیست، جمله چیزها بجای خود نیک است، امّا چون بعضی نه بجای
خود باشد، نامش بد میشود. پس خدای تعالی هیچ چیز بد نیافرید، همه نیک آفریده است.

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد