کلید توسعه ایران 57

به جای این نگاه،باید نگاه جانشین انسانی – ارتباطی را قرار داد. این نگرش جایگزین همین اکنون تقویت تفکر انسانی و گسترش ظرفیت ارتباطات اجتماعی انسان را مورد توجه قرار می دهد.
دانش آموزان باید دوستی،همدلی و همبستگی انسانی را در کنار رقابت،جدال و مبارزه مدنی بیاموزند.مدرسه باید یاد بدهد که بچه ها بتوانند برای پذیرش تفاوت آدم هایی با فرهنگ،زبان،دین و چارچوب های جغرافیایی مختلف آماده شوند.جامعه پذیری یعنی بچه ها هم بتوانند زندگی دوستانه و محبت آمیز را یاد بگیرند و هم مواجهه و رقابت انسانی در زمینه های اقتصادی و سیاسی را.
دانش آموزان باید یاد بگیرنداز برنامه ها و دیدگاه هایشان دفاع کنند.کودکان و نوجوانان باید یاد بگیرند از برنامه ها و دیدگاه هایشان دفاع کنند.کودکان و نوجوانان ما باید برای زندگی در جهانی آماده شوند که در آن هم بتوانند با دیگری شباهت داشته باشند و هم تفاوت و هم دوستی و همدلی داشته باشند و هم وارد رقابت و مخالفت شوند.
در مورد آموزش،به جای ارائه نسخه ها و راه کارهای سریع باید به خود فرایندهای گفتگویی اهمیت داد. اندیشکده می تواند گفتگویی اجتماعی در مورد آموزش را با شرکت دولت،جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی علاقه مند به مسائل آموزش،ذینفعان آموزش مانند اتحادیه های صنفی،والدین و دانش آموزان شکل دهد و بین این ها گفتگو برقرار کند.

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد