خیام

گر می نخوری طعنه مزن مستانرا

بنیاد مکن تو حیله و دستانرا
تو غره بدان مشو که می مینخوری

صد لقمه خوری که می غلام‌ست آنرا

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد