کلید توسعه ایران 52

آموزش و پرورش در شرایط جدید،در صدد نیست که راه را بر یادگیرندگان خود نشان دهد،بلکه راه انداختن آنان برای او مهم تر است.چنین ضرورتی یعنی اقتضای ضرورت پرسش،اندیشه و انتقاد و حق شک کردن و جرات خلاقیت و نوآوری، چنان ضرورتی می طلبد تا ساختار آموزش،از منابع و متون درسی گرفته تا شیوه های تدریس،از بند قالب گرایی و نتیجه محوری خارج شود.اگر از مفاهیم متنوع آموزشی،انتظار نتایج ثابت داشته باشیم،آنچه از بین می رود خلاقیت است.
یادگیری از جمله حقوق اساسی هر فرد است. از سویی این حق اساسی،اجباری نیست،چرا که ماهیت یادگیری،برخاسته از نوعی نیاز و انگیزه درونی است و با اجبار منافات دارد. از طرفی یادگیری،زمان و مکان خاصی نمی شناسد و در شرایط جدید، آموزش مادام العمر مطرح است.

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد