کلید توسعه ایران 48

تغییرات نگرشی ضروری در آموزش و پرورش:
– آموزشی که بچه ها را از چنگال فقر نرهاند،بی فایده است.آموزش و پرورش باید برای کاهش انواع فقر به ویژه فقر قابلیتی در بچه ها برنامه ریزی داشته باشد.
– جامعه ایران به شهروند مفید بیشتر نیاز دارد تا شهروند معروف.
– از ترسیم آموزش و پرورش تخیلی و دور از دسترس ، دست بشوییم.
– در مدارس بیشتر روی دینداری احساسی و عاطفی کار می شود و به پرورش نیروی عقلی و فکری بچه ها کاری ندارند.
– برای درس های اجتماعی،تاریخ و جغرافی برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم.
– وضعیت آموزش زبان انگلیسی در کشور ما جز معطلی،اسراف و کشتن وقت بچه ها کمترین فایده ای ندارد.
– دو امکان را در مدارس بیشتر فراهم آوریم: شادی بیشتر و تفکر انتقادی.
– نگرانی بزرگ هویتی نوجوانان امروز ایرانی،چالش بدهویتی و هویت مغشوش است

برچسب: , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد