نقد و تحلیل جباریت 49

كساني كه حرفه شان اسطوره سازي براي شخصيت هاست و فرآيند پيدايش استبداد و خودكامگي را ناشي از ويژگي هاي شخصيتي حاكم خودكامه مي دانند، واقعيات عيني بسيار مهمي را وارونه تعبير مي كنند، چراكه هيچ مستبدي جداي از افرادي كه او را مطرح مي كنند و به او ايمان مي آورند قابل تصور نيست . زمينه هاي روان شناختي ساختار نظام استبدادي با وجود تك تك افرادي كه آمادة اطاعت و پيروي كوركورانه از نظام خودكامگي باشند فراهم مي شود. تا هنگامي كه عطش قدرت طلبي به مثابة يك بيماري در نظر گرفته نشود و از افراد قدرت طلب همانند بيماران رواني پرخاش گر و افراد جذامي دوري نشود، به لحاظ رواني خطر گرايش به سمت استبداد و خودكامگي هم چنان وجود دارد. البته روشن است كه جنبة رواني تعيين كنندة تماميت مسأله نيست و به اين پرسش كه آيا استبداد وخودكامگي در يك جامعة خاص تحقق خواهد يافت يا نه، جريانات ديگري بايد پاسخ دهند.

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد