کرونا و بشریت 16

انسانها در”گروهها “، “ا جتماعات ” و “جوامعی” بطور ساخت یافته ای با نرم افزار هایی بنام “اعتقادات” و اعمالی بنام “عرف” ، انسانها را وادار به “پرتوافکنی ” در “سمت ” و “سو” مورد نظر خود می کنند . مدل کنترلی آنها مدل کنترلی ” گرایش اعظم ” است . این نرم افزار ها “دیو ” هایی هستند که بر جوامع انسانی حاکم اند . البته در هر دوره تاریخی مهندسان و تکنیسین هایی هستند که مشغول به “تعمیر و نگهداری ” نرم افزارها هستند ، ایرانیان به اینان ” دیوان سالار” می گفتند . دیوان سالاران دارای “علم خفیه ” بودند ، آنان از ماهیت گوهر گونه وجودی انسانها مطلع بودند و می دانستند که “بشر ” در تکامل برای ” انسان ” شدن است ، هرکه در این مسیر ” صراط مستقیم ” را طی کند در سمت و سو و در تناسبی از و جود “انسان ” قرار می گیرد و هرکه از سمت خار ج گردد ” دیو ” می گردد . انسان موجودی در تناسب با “خدای عالم ” و “کل ” است ، موجودی “هارمونیک ” و در صفات و افعال و اجزا ، عناصر و طبایع متناسب و متوازن است ، در حالی که دیوان همانگونه که در اسطوره های قدیمی متجسم می گردد ، در وجود و اعمال و احوال ، موجودی با ترکیبی عجیب و غریب از عناصر و اجزاست .

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد