کلید توسعه ایران 38

اما بسیاری از کشورها و مشخصا فنلاند به عنوان دارنده برترین سیستم آموزشی جهان،کودکان را به اسارت نمی گیرند و کودکی شان را نمی کشند.
مدارس ابتدایی برای کودکان فنلاندی و سیستم های آموزشی مشابه،محلی برای شادی ،همگرایی،بروز هیجان و انرژی،علاقه مندی به محیط های آموزشی و نیز آموزش های غیر مستقیم است.مثلا یاد می گیرند که باید به هم کمک کنند.با یکدیگر مشارکت کنند و اندک اندک نیز تعلیمات رسمی مانند آموزش الفبا به آنها ارائه شود.ساعات آموزشی نیز بسیار کوتاه است. به طوری که یک دانش آموز اول ابتدایی در فنلاند روزانه تنها سه ساعت را در مدرسه می گذراند.نکته مهم دیگر این است که سیستم های آموزشی مدرن چیزی به نام تکلیف شب ندارند.
اصلا یکی از علل کتاب نخوانی ما ایرانی ها،همین سیستم آموزشی است که با تحمیل کتاب ها و مطالعات اجباری بیهوده،ما را کتاب زده و کتاب گریز کرده است.
همه این عوامل باعث می شوند که کودکان ایرانی به واسطه محکومیت در مدارس پادگانی،کودکی نکنند یا دست کم کمتر کودکی کنند و این در حالی است که به دلیل گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی که محدودیت های متعددی را بر کودکان تحمیل می کند،مدارسباید به طور جدی تری بستری برای کودکی کودکان باشند. تا مدارس ما پادگانی اداره می شوند و کودکان باید همانند سریازانی کوچک رفتار کنند،اوضاع همین است که هست.

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد