نقد و تحلیل جباریت 44

البته كاملاً روشن است كه اين سيستم نيز امنيت كامل ندارد . در هرنظام مبتني بر خشونت زمان هايي ر ا مي توان شاهد بود كه افرادي كه درابتدا به قصد بالا رفتن از نردبان ترقي اظهار عشق و علاقه و وفاداري زيادي نسبت به حكومت مي كردند، كم كم از آن روي گردان شده واصطلاحاً به آن خيانت مي كنند. زماني آن ها دست به خيانت مي زنند كه ديگر اميد زيادي به حفظ موقعيت خود نداشته باشند . در اين زمان آن ها دراين فكر هستند كه تنها با توسل به اعمال خيانت آميز كاملاً آشكار مي توانند از خطر نجات پيدا كنند . از اين رو حاكم خودكامه تا جايي مي تواند به دستگاه سلطة خود اعتماد كند كه بتواند گسترش و فراگيري آن و يا حداقل حفظ بقاي آن را به نوعي به ديگران القا كند . بدين خاطر است كه براي نظام مبتني بر استبداد و خودكامگي تنها به دست آوردن قدرت كافي نيست و مجبور است به خاطر رفع نگراني هاي خود و آرامش دادن به پيروانش و هم چنين به خاطر بي حركت نگه داشتن افرادي كه از نظام ترس و هراس دارند هر روز توانمندي به كارگيري قدرت و توان حفظ جايگاه مستحكم خود را ثابت كند.

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد