کلید توسعه ایران 31

تا کی می توان به روند کنونی ادامه داد؟ مسلما تا زمانی که پول نفت هست،اما زمانی که اقتصاد ما وابسته به نفت نباشد و به عملکرد تولیدی شهروندان نیازمند شود،مجبوریم به عاملیت و خلاقیت جوانانی که به دبیرستان می آیند توجه جدی کنیم.
در یک دهه آینده ما نفتی برای صادرات نخواهیم داشت و فقط می توانیم نفت موردنیاز داخلی خودمان را تهیه کنیم. در آن صورت ما با یک نظام اقتصادی جدیدی مواجه می شویم،نظامی متفاوت از آنچه در صد سال گذشته داشتیم.در این نظام جدید اقتصادی ،مهمترین منبع ثروت آفرین،تولیدات مادی و معنوی مردم است. از این رو،در آینده به جای نفت،سرمایه فکری اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. سرمایه فکری ،مجموعه قابلیت ها،مهارت ها،ارزش های اخلاقی،حالات،روحیات و توانایی های افراد یک ملت و یک سازمان است.
در آینده نزدیک ،اهمیت سرمایه های پولی و مادی کم می شود و به جایش سرمایه فکری می آید.

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد