نقد و تحلیل جباریت 35

هيچ چيز قادر نيست روايت قدرت را به استواري و صلابت خود آن بيان كند . قدرت همانند دليل و منطق (حتي قبل از توسل به قهر وخشونتي كه در اختيار دارد ) روشن و قانع كننده است . مسألة پرطرفدار بودن قدرت از همان آغاز – صرفاً به خاطر تهديداتي كه براي مخالفانش فراهم مي آورد نيست – بلكه خود قدرت جذّابيت و فريبندگي ويژه اي دارد عدة زيادي از كساني كه قبلاً مخالف و رقيب حاكم خودكامة كنوني بوده اند ازهمان روزهاي اول به قدرت رسيدن او، به جمع ياران جديدش مي پيوندند.
با اين استدلال كه او به دليل خارق العاده بودن توانسته قدرت را به دست گيرد، پس بهتر است و به نفع ما ست كه به خدمت او درآييم . او مطمئناً واجد يكسري توانمند ي هايي است كه متأسفانه ما قبلاً آن ها را نشناخته ايم،آدمي كه توانسته به اين موفقيت مهم دست يابد هر چه بگويد مي تواند انجام دهد، بنابراين مي توانيم به وعد ه هاي او اعتماد كنيم.
بدين ترتيب “خودکامه به قدرت رسیده” شروع و آغاز خوبی دارد. اومخالفينش را سركوب كرده و با اين عمل آناني را كه نسبت به او شك وترديد دارند نيز متوحش مي سازد. بدين صورت مخالفان نه چندان جدي عقب نشيني مي كنند. ميانه روهاي بي موضع را هم خيلي سريع مي توان به طرفداري از خود وادار ساخت . از طرف ديگر رهبران مخالف حاكم خودكامه به مردم روي آورده و از آن ها مي خواهند كه مقاومت كنند . آن ها جناياتي را كه حاكم خودكامه در روزهاي اول حاكميتش انجام داده خاطرنشان مي كنند، اما در كمال حيرت متوجه خواهند شد كه فقط تعداد كمي از مردم به حرف هايشان گوش مي دهند. آن ها به اين دليل تعجب مي كنند كه ازماهيت و تأثيرات قدرت اطلاع درستي ندارند . آن ها براي بسيج مردم وتقويت مخالفت عليه حاكم خودكامه، كشتارهاي او را به مردم متذكر مي شوند و خشونت و سنگدلي حاكمان جديد را گوشزد مي كنند، اما با اين كارها بدون آن كه بدانند به نوعي حاكميت جديد را تبليغ و ترويج مي كنند.چرا كه با اين گونه افشاگري ها، مردم چنين نتيجه مي گيرند كه كوچك ترين حركتي عليه قدرتمندان و حاكمان جديد، خطرات زيادي به همراه دارد و بهتر آن خواهد بود كه به جاي مخالفت، هر چه سريع تر حاكمان جديد را ستايش و تمجيد كنند.
بدين ترتيب ترس و وحشت در تثبيت قدرت مؤثر واقع مي شود.

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد