دل نوشته 41

انقلاب که پیروز شد و بخصوص وقتی جنگ شروع شد، تکلیف بسیجی ها روشن بود.
چندتا از آنها معروف شدند مثل باکری ها و شهید همت و…… اما همه مثل هم فکر و عمل می کردند.
بعد از انقلاب هم تا مدت ها تکلیف معلوم بود،
نمونه های آنها را در چهره حاج کاظم آژانس شیشه ای و سعید از کرخه تا راین آقای ابراهیم حاتمی کیا دیدیم. خودشان و بسیجی را ارزان نفروختند.
اما حالا همه گیج شده اند و نمی دانند خط مقدم کجاست که مثل سابق جان و عمرشان را در همانجا بگذارند. نمی دانند با کی باید بجنگند؟
با دزد های سازمان یافته داخلی که کشور را به نابودی کشانده اند و به دامن دشمنان خارجی گریخته اند یا دشمنان بیرحم و بی وجدان خارجی که بعد از هر ضربه هولناکی که به ما وارد می کنند، با خنده و طعنه می پرسند: چطوری ایرانی؟
ما را در درگیری با یکدیگر مشغول کرده اند،بسیجی!
اگر فکری برای داخلی ها بکنیم، کلک خارجی هایشان را هم کنده ایم.

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد