دل نوشته 38

باز در کتاب کلیدر،سید شرضا به گل محمد می گوید:
دوره کار تو به سر آمده گل محمد! تو از آن مردمی هستی که به خودت واقف شده ای و خودت را یافته ای،فرق تو با آن جماعتی که ریششان را به دمب گاوشان گره زده اند،همین است. تو خودت را شناخته ای و به خودت یقین داری،تو باور کرده ای که آدمی. این را هم باور کرده ای که بزرگی به اسم و آوازه نیست،تو خود هستی، اینست که از میان برداشته می شوی.تو خودت را در شمار آورده ای و به خودت باور پیدا کرده ای، و در چشم آنها که بر خلایق حاکمند گناهی بزرگتر از این نیست.

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد