نقد و تحلیل جباریت 22

هنگامي كه چنين القائات خو شآيندي در رأس تبليغات فرد قدرت طلب خودكامه استقرار يافت، طبيعتاً بسيار مؤثر واقع مي شود. دست فروشان جزء، نمي دانند كه آن پرتودرخشاني كه چهرة فرد قدرت طلب را دربرگرفته و او را اين گونه نوراني وقابل ستايش نشان مي دهد، انعكاس نور مشعل هايي است كه در دست خودشان است و از دست آنان به چهرة او تابيده مي شود . آن ها واقعاً نمي دانند كه آن ماه درخشان، پرتو مشعل هاي خودشان است . آن ها حالا سرخوش از اين باورند كه چقدر زيبا و دلنشين است كه با چنين فرد بزرگوار و نوراني به طور خودماني و با زبان بي تكلّف “من و تو” به گفت وگو مي پردازند. بي جهت نيست كه مي گويند، زني كه از زيبايي بهرة چنداني ندارد، وقتي براي اولين بار در موقعيتي قرار گيرد كه او را زيبا و دلربا بخوانند در همان لحظه عفتش به مخاطره افتاده است . دست فروش جزء نيزكه تا به حال كسي به او بها نمي داد، ناگهان خود را مقبول و مطلوب حس مي كند. البته به كسي كه به دروغ چنين احساس و عوا طفي را در او ايجاد مي كند عوام فريب لقب مي دهند. عوام فريب كسي است كه خود را ظاهراً راهنماي عوام الناس نشان مي دهد اما در حقيقت گمرا ه كنندة آن هاست موضوع هدايت مردم همواره مسألة نگران كننده اي بوده است . فرد عوام فريب كه در واقع همان شخص قدرت طلب خودكامه ا ست، با شوق فراواني احساسات مردم را تحريك مي كند. گاهي اوقات با خشم و فرياد سخن مي گويد ولي همواره سخنانش مملو از احساس و پيچيده در هاله اي آرامش بخش و سكرآور است كه بر دل شنوندگان مي نشيند. او به گونه اي سخن مي گويد كه آن ها مي خواهند، حرف هايي را بر زبان مي راند كه خود آن ها نيز، چنانچه توان بيانش را داشتند، آرزومند گفتنش بودند . هر كسي كه روي احساس خستگي و بيزاري تودة مردم شرط بندي كند نمي بازد، چرا كه زندگي روزانه همواره به طور فزاينده اي در ذهن آدم هاي عادي و به اصطلاح متوسط ميزان زيادي بي ميلي و كسالت ايجاد مي كند. در ذهن اين افراد زندگي روزمره به طور طبيعي يك نوع احساس ناتواني و نتيجتاً غليان احساس حقارت را تداعي مي كند. در احساس نفرت از اين نوع زندگي، ميل به تخريب و نابودي كساني كه در ايجاد آن دخيل اند شديداً موج مي زند.

برچسب: , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد