کلید توسعه ایران 4

در حال حاضر، جریانی در تمدن غربی در حال شدت گیری است که از آن به عنوان تجاری کردن دانش یاد می شود. نخبگان ما این را دارند جذب می کنند و یکی از ارتزاق های ما از فرهنگ کنونی غربی همین است.
اصطلاح اقتصاد دانش بنیان یا بازاری کردن دانش، در اسناد دولتی ما آمده و دارد اجرا می شود. ولی جالب این است که در خود تمدن غربی، اندیشمندان بزرگی وجود دارند که این جریان را مورد انتقاد قرار می دهند و می گویند که ما اگر بخواهیم منطق بازار را بر کل جامعه و فرهنگ سرایت بدهیم، خطرناک است و حیات و تمدن غرب را مورد تهدید قرار می دهد.

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد