همراه عارفان 1

از کتاب”فاجعه جهل مقدس” تالیف دکترسید مصطفی محقق داماد:
به نظر من مهمترین،یا حداقل یکی از بزرگترین آفت های اجتماعی،نه تنها در منطقه اسلامی،بلکه شاید بتوان گفت در سراسر جهان،که جوامع دینی از آن رنج می برند،جهل مقدس است.
جهل مقدس،جهلی است که بعدی قدسی دارد. در چنین جهلی،شخص جاهل در جهل می سوزد،ولی برای خدا می سوزد. گرسنگی،فقر،بیماری،جنگ و دشمنی،جنایت ،آدم کشی،ایذا و آزار به همنوع ،همه را به قصد قربت تحمل می کند. جالب این است که از هرگونه روشنگری هم می هراسد، آن هم برای خدا. جهل هایی که قران با آن مقابله می کند،همین جهل مقدس است.
در جهل قدسی،شخص جاهل با نهادی به نام “اعتقاد” همراه می شود.یعنی برای چنین انسانی،اعتقاد به جای تفکر می نشیند. اعتقاد از ریشه عقد،یعنی بستن است. شخصی که به امری معتقد می شود فکرش را گره کرده و معتقداتش را خط قرمز خویش می داند.
به تعبیر قران مجید،کسانی که به جهل مقدس گرفتار می شوند،جاهلانه برای خویشتن خدا می سازند،خدایی که ناخودآگاه مجموعه ای از خواسته های خود آنهاست. قران مجید میفرماید که اینها هرگز مشمول هدایت الهی نمی شوند و قابل هدایت نیستند.
جهل مقدس همراه با اعتقادات دینی است،ولی دینی که انسان نه بر اساس تعقل بلکه بر اساس هواهای نفسانی،فرا می گیرد و به آن معتقد می شود. بر اساس این ممکن است بالاترین جنایت را مرتکب شود ،در حالی که فکر می کند برای خداست و متقرب الهی می گردد.
اوضاع اسفباری که کشورهای اسلامی به آنها مبتلا هستند،و از آن رنج می برند معلول همین جهل است. جهل قدسی در چهره های مختلفی خودنمایی می کند که در طول تاریخ فاجعه آفریده است.

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد