نقد و تحلیل جباریت 2

همه خودکامگان و قداره بندان و دیپلمات ها و روشنفکران”دولت نشانده” ،امواج غضبناک خشونت و قلدری را ملاک و ملاط باجگیری و حق السکوت گیری کرده اند:
– دستگاه تبلیغاتی هیتلر پیوسته یادآوری می کرد که:هر اقدامی علیه ما،در واقع کمک به کمونیستهاست و پیشرفت و استقرار دیکتاتوری آنها را ترغیب می کند.حتی یک لحظه هم فراموش نکنید که هیچ راهی جز این دو راه وجود ندارد: یا آنها،یا ما.حال انتخاب کنید.
– در همین دوره جارچیان استالین هم همه جا بانگ می زدند که: هرکس گستاخی کرده و در شرح معایب اشتراکی کردن های اجباری سخن می گوید و یا از سرکوب مخالفان و اعزام آنها به سیبری خرده می گیرد،کسی که جسارت می کند و محاکمات مسکو را مورد انتقاد قرار می دهد،همه علیه تبعید شدگان لیپانی با موسولینی همدست شده اند و به حمایت از هیتلر،بر ضد قربانیان اردوگاه های مرگ داخائو،اورانینتورگ و بوخن والد صف آرایی کرده اند.این ها دست در دست فرانکو،مردم مقتول گرنیکا را گلوله باران کرده اند.مساله بر سر انتخاب است:یا آنها،یا ما!
عبارت “استالین بر حق است” به شکل شعار جزمی و وحی منزلی درآمده بود که حتی در میان احزاب کمونیست خارجی نیز جای ابراز هیچ گونه شک و تردیدی در آن نبود،وگرنه خطر طرد و اخراج پیش می آمد و همچون یکی از عناصر دشمن با آدم رفتار می شد.

برچسب: , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد