در قلمرو سکوت 6

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻔﯿﺪ ﺣﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ در ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﮫ دھﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎھﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﻮ

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد