تکه های ناب 48

من آزادی بخش نیستم.
آزادی بخش وجود ندارد،
بلکه این مردم هستند که باید خود را آزاد کنند.

ارنستو چه گوارا

برچسب: ,

نظر خود را ثبت کنيد