از ژان پل سارتر

 

ازهمه اندوهگين تر شخصي است كه از همه بيشتر مي خندد.

**********

فقرا نمي دانند كه تنها دليل آنها براي زندگي، تمايل ما به تظاهر در برخورداري از فضيلت سخاوت است.

**********

در عشق، يك نفر به اضافه ي يك نفر مساوي يك است.

**********

لجن، زجر آب است.

**********

انسان روش مند از آزادانديشي به دور است.

**********

انسان محكوم است كه آزاد باشد، چرا كه به محض پرتاب شدن به اين دنيا، مسئول كارهاي خويش است.

**********

وقتي ثروتمندان جنگ به پا مي كنند، اين فقرا هستند كه مي ميرند.

برچسب: , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد