تکه های ناب 14

آن که می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن و راه رفتن و بالا رفتن و رقصیدن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.

چنین گفت زرتشت – نیچه

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد