از ارسطو

بزرگي در احترام داشتن نيست، بلكه در شايستگي داشتن احترام است.

**********

بي نيازي را از دنيا با خرسندي بخواه؛ زيرا آنچه كه انسان را بي نياز مي سازد، خرسندي است، نه
دارايي

**********
براي دوام دوستي بايد برتري و ارزش يكديگر را بشناسيد و به يكديگر با ديده احترام بنگريد.

**********

برتري باسواد بر
بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است

**********

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش

**********

هيچ چيز مانند بخشش و نيكي انسان را سير نمي كند.

**********

هيچ روح برتري نيست كه آميزه اي از ديوانگي و جنون را در خود نداشته باشد

**********

شادي بهترين چيزهاست .آنقدر اهميت دارد كه ساير چيزها تنها براي كسب آن هستند  

***********

انسان آزاده از كسي سلب آزادي نمي كند

**********
هدف نهايي از آموزش و پرورش، آموختن روش درست بهره گيري از اوقات فراغت است.  

***********
انسان دنيايي از شگفتي ها است و هيچ چيز مانند نيكي، انسان را سير نمي كند.

************

برچسب: , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد