به نام او

آغاز می کنیم با نام او و سلامی به همه شما

هرکه هستی و هرجا باشی

برایت در سال جدید سه آرزو دارم:

سلامتی،دلی خوش و موفقیت در امور

و امید دارم که در سال پیش رو بتوانم با همیاری شما عزیزان ساکن معبد نوعدوستی،نقشی پررنگ تر از قبل در ساختن دنیایی بهتر و آبادتر برای یکدیگر داشته باشیم.

یا حق

نظر خود را ثبت کنيد