به مناسبت حقوق های نجومی بعضی مدیران

اي مديران رهبران مردم والا مقام
تاكنون در فكر خود آورده ايد پايان كار؟
هيچ آيا در مقام سنجش اعمال خود
يك شبي خلوت به خودبنموده ايد بي همجوار
پرسشي از خود نموديد در مقام سروري؟
در پي نفع جماعت مي دويد ديوانه وار؟
ياكه درپستوي دفتر پشت ميز و مركب جاه ومقام
اين خلايق ميدوندمحتاج ونالان وشمامست وسوار
گر خلل در مردمست از ضعف و سستي هاي ماست
اين امانت چند روزي بهر سنجش نزد ماست
جان من اين فرصت خدمتگزاري بر عزيزان خدا
امتحاني از شما شد ، ساده و آسان مدار
رنج تن ، اندوه نان ، بيم سراي آخرت
رنج هايي است بهر مردم ،اين امانت پاسدار

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد