بازهم از عشق!

خوش به حال “عاشق”
جز یار و معشوق هیچ چیز و هیچ کس دیگر را نمی بیند،خودی برایش وجود ندارد.
خوش به حال “معشوق”
کسی را دارد که جز او ،کس دیگری را نمی بیند.
و بدا به حال”عاشوق”! (عاشق+معشوق=عاشوق)
کسی که خودش هم عاشق است و هم معشوق
جز خودش هیچ کس و هیچ چیز دیگر را نمی بیند.
بد روزگاری شده است
دنیا پر است از عاشوق و چه نادرند عاشق ها و معشوق ها

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد