هزینه تمام شده دختران نسبت به پسران 3

در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﯿﺖ ﭘﯿﺮو دﺳﺘﺎورد “ﺟﻤﻌﯿﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ”از ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻗﺒﯿﻠﻪ و… ﺑﯿﺮون ﺷﺪه و اﻣﺮوزه ﭘﯿﺮو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﮕﺎه اﻣﺮ اﻣﺮوزيِ “ﭘﺮورش” و “آﻣﻮزش” ﻫﻢ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﻧﻘﺸﯽ در آن ﻧﺪارﻧﺪ و “ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ” اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮي واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ.ﭘﺲ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﭘﺎراداﯾﻢ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ارث ، ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ را رﻗﻢ زده و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﺑﺮي زن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺮد ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺟﻨﺲِ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯿﻒ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ، ﯾﮑﺴﺎن و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ روي ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ درﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در آﯾﻨﺪه ي ِﻧﯿﺎﻣﺪه از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.و دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ روزي ﮐﻪ داﺷﺘﻦِ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﺧﺎك اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي روﯾﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. و در ﭘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاتاﻣﺮوز ﻓﺮﻣﺎن رﮔﻼژ (ﺣﮑﻤﺖ) ،ﺟﻤﻌﯿﯿﺖ از ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد دوﻟﺖ ﮐﻮچ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ “ﮐﺎﻻي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.و ﭼﻮن “ﻓﺮزﻧﺪ”به “ﮐﺎﻻي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻃﻮرﺗﺮﮐﯿﺐ ژﻧﯿﺘﮑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ يِ آن در راﺳﺘﺎيِ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﭘﯽ ﮐﺎرﮐﺮد” اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ” و ﺑﺮﺗﺮيِ اﺑﺰار ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻗﺎﻣﺖ “ﺧﻮدﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮدي” ﯾﺎ “ﺧﻮد دوﺑﺎره ﺳﺎزي” روي داده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﯿﺮﮔﯽ دارد.اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻔﺎوت دارد.در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺗﻐﯿﯿﺮات زورآور ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎيِ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﻪ و ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮدر ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ، اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت دوﻟﺘﯽ ، و ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪه يِ ﻧﻔﺖ ، ورود ﮐﺎﻻﻫﺎيِ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنِ و اداﻣﻪ يِ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﯾﺪار رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ و ﻧﺴﺒﺖ داد.

برچسب: , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد