دیکتاتوری قیمت ها 4

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻧﺪازه ﺷﺪن دوﻟﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﯿﻄﺮه ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺧﺎرج ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ روي ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺲ راﻧﺪه و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻀﻮر ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮي از ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ اﮔـﺮ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﻟﺸﮕﺮ ﻋﻈﯿﻢ ارزش دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺧﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎران ،نه تنها در امان باشید بلکه شاهد مشارکت آنها هم در رشد اقتصاد ملی باشید،لطفا از افزایش قیمت ها خودداری فرمایید.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ، ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮبگویم، ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ در اﻗﺘﺼـﺎد ﻫـﺎي آزاد ،ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻢ در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺟﻬﺖ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ دو ﺧﻄﺎي ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ.ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ، ﺟﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري اﺳﺖ و ﭘﻮل در اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻤﺎد “ارزش” و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪه از “داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ” اﺳﺖ.ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ “ﻟﺸﮕﺮ ارزش” ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮيِ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن “اﻣﺮ ارزﯾﺪن” ﺳﺮﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ و اداﻣـﻪ يِ زﯾﺴـﺖ آن ﻧﻔـﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري اﺳﺖ و ﭘﻮل در اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻧﻤﺎد “ارزش” ﻧﺒﻮده و از “داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ” ﻫﻢ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤـﯽ ﮐﻨـﺪ.ﭘﺲ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ، ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻘﺮار ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﺳﺖ

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد