عاشقانه ها 42

گویند هر آنکسان که با پرهیزند

زانسان که بمیرند چنان برخیزند

ما با می معشوق از آنیم مدام

باشد که به حشرمان چنان انگیزند

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد