واگویه ها 32

زنگ استراحت را نواختند!

دقیقه ای می توانی راحت باشی

در این یک دقیقه می توانی بخندی،بخوانی،بخوابی

و هرچه که می خواهی همان کنی

اما زنهار که پس از این دقیقه

دوباره زنگ را می نوازند و تو باید به داخل رینگ زندگی برمی

و به جنگیدن ادامه دهی

جنگ با خود و سایر ناهمرهان

زندگی همین است

دقایقی مبارزه

دقیقه ای استراحت و این دور تکرار تا زنده ای ادامه دارد!

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد