در کف شیر نر خونخواره ای

بچه آهوی هراسان دیده ای؟

تا کنون در زیر باران بلا

خسته و گریان و زار خوابیده ای؟

هیچ آیا در میان سیل غم

در بر یاران خود خندیده ای؟

در میان ظلمت شبهای تار

بر دل این مردمان تابیده ای؟

تا توانی درد مردم چاره ساز

ورنه در هاون تو آب ساییده ای!

برچسب: , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد