کمی بیاندیشیم 37

ميخي افتاد،

بخاطرميخي نعلي افتاد،

بخاطرنعلي اسب افتاد،

بخاطراسبي سواري افتاد،

بخاطرسواري جنگي شكست خورد،

بخاطرشكستي مملكتي نابودشد،

وهمه ي اينهابخاطركسي بودكه ميخ راخوب نكوبيده بود

.

.

.

 

 

 

اين واقعيت جامعه ماست

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد