عاشقانه 20

خوشا به حال آنانکه اگر در خویش همت مجاهدت پیگیر در راه رسیدن به محبوب را نمی بینند،باری از خرمن سوختگان غم دلدار،خوشه می چینند و از شرار نهاد شیدا و بی قرارشان،جان خویش را گرمی و تحرک می بخشند.

میراث مکتوب ارباب معرفت و مواعظ و غزلیات شورانگیز ره پویان طریق عشق،چون آتش فروزانی است که خانه دل سالکان را روشن و پرفروغ می سازد و آنان را از سستی و کاهلی و درماندگی،به پویایی و جنبش و امید وامی دارد.

از کتاب “مهر دلدارها”

برچسب: , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد