از خواجه عبدالله انصاری

مست باش و مخروش.

گرم باش و مجوش.

شکسته باش و خاموش،

که سبوی درست را به دست برند و شکسته را به دوش کشند.

نجات خواهی،مبتلا شو.

بقا خواهی،از پی فنا شو.

اگر داری طرب کن و اگر نداری طلب کن.

یار باش و اغیار مباش.

کمال انسان به تصرف دل است و باقی مثال آب و گل است.

اگر یار اهل است،صحبت با اهل بدرقه دل و جان است و صحبت با نااهل،تفرقه خانمان است.آن مصاحبی است برای افزودن جان و این مصاحبی است برای ربودن نان.مصاحب اول را شفیق جان خوان و مصاحب نااهل را رفیق نان دان.

برچسب: , , , , , , , ,

2 نظرات لـ “از خواجه عبدالله انصاری”

 1. دایانا گفت:

  رباعیاتی از ابو سعید ابوالخیر

  اندر طلب یار چو مردانه شدم
  اول قدم از وجود بیگانه شدم
  او علم نمی‌شنید لب بر بستم
  او عقل نمی‌خرید دیوانه شدم

  گر قرب خدا میطلبی دلجو باش
  وندر پس و پیش خلق نیکوگو باش
  خواهی که چو صبح صادق‌القول شوی
  خورشید صفت با همه کس یک رو باش

 2. نسا گفت:

  از: خواجه عبدالله انصاری

  الهی!تاتودرغیب بودی من درعیب بودم،چون توازغیب پیداشدی من ازعیب جدا
  الهی!چون همه آنست که خودخواهی ازاین عاجزبیچاره چه خواهی؟
  الهی!آنچه دردست منست ندانم تاروزی کیست وآنچه روزی منست ندانم تا دردست کیست
  الهی!آنچه تودوختی درپوشیدم وآنچه تودرجام ریختی نوشیدم ،هیچ نیامد ازآنچه میکوشیدم
  الهی!اگرتومرابجرم من بگیری من ترا بکرم توبگیرم زیراکرم توزجرم من بیش است
  الهی!همه ترسندکه فرداچه خواهد شد،عبدالله میترسد که دی چه رفته است
  الهی!پاکان رااستغفاربایدکرد،ناپاکانراچکاربایدکرد؟
  آنجا که عقاب سرنگون خواهد بود
  باری بنگرکه جغد چون خواهدبود
  الهی!گدای توبکارخودشادانست،هرکه گدای توشددردوعالم سلطانست
  الهی!اگرجان مادرسرسودای توروان شد،سودای توبازجان افزاید
  الهی!تاازمهرتواثرآمددیگرمهرهاهمه بسرآمد
  الهی!کلام مجیدازتویادگاراست،چون تودرآن حاضری بایادگارچکاراست
  الهی!دودازآتش چنان نشان ندهدوخاک ازبادکه ظاهرازباطن وشاگردازاستاد
  الهی!بغم محبّت توشادیم وبغایت محنت توآبادیم نه بخویشتن بتوافتادیم
  الهی!بی اَلمَهای توجای شادی نیست وجزازبندگیت روی آزادی نیست
  الهی!همچوبیدبرخودمیلرزم که مباداآخربجوی نیرزم
  الهی!همه ازروزجزاترسندوعبدالله ازروزازل زیراکه آنچه تقدیرکردی دراوّل نمیشودودرآخرمبّدل
  الهی!نزدیکت نشان میدهندودورترازآنی ودورت می پندارندونزدیکترازجانی

نظر خود را ثبت کنيد