نوعي نگاه به خدا

خدا از هرچه پنداري جدا باشد

خدا هرگز نمي خواهد خدا باشد

نمي خواهد خدا بازيچه دست شما باشد

كه او هرگز نمي خواهد چنين آيينه وحشت نما باشد

هراس از وي ندارم من

هراسي زين انديشه هادر پي ندارم من

خدايا بيم از آن دارم

مبادا رهگذاري را بيازارم

نه جنگي با كسي دارم نه كس با من

نه از افسانه مي ترسم نه از شيطان

نه از كفر و نه از ايمان

نه از دوزخ نه از حرمان

نه از فردا نه از مردن

نه از پيمانه مي خوردن

خدا را مي شناسم از شما بهتر

شما را از خدا بهتر

خدا را مي شناسم من

برچسب: , , , , , , , , , , ,

2 نظرات لـ “نوعي نگاه به خدا”

  1. Etty گفت:

    Thanks for helping me to see things in a dffierent light.

نوشتن نظر admin